BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özen İNAM, Özlem Altıntaş
ÜNİVERSİTE SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ
 
Giriş: Flört şiddeti; genç çiftler arasında kıskançlık, güvensizlik gibi nedenler ile sıklıkla yaşanmaktadır ve duygusal, fiziksel, sözel veya cinsel istismar şeklinde gerçekleşmektedir. Sosyal çevrenin yanı sıra medyada da her gün şiddet haberlerine maruz kalan gençlerin şiddete yönelik duygu ve düşünceleri şekillenebilmektedir. Bu nedenle üniversite gençlerinin ikili ilişkilerde flört şiddetine yönelik tutumlarını değerlendirmek önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma ile toplumun temsil gücü yüksek olan genç nüfusun özellikle eğitimli olanlarının flört şiddetine yönelik tutumunu ölçmek amaçlanmıştır. Sağlık alanında şiddete uğrama riski yüksek olan ve şiddet mağdurlarına müdahale etme yetkisi bulunan geleceğin sağlık çalışanları olan gençlerin flört şiddetine yönelik tutumlarını ölçmek üzere; örneklem grubu üniversitelerin sağlık bölümlerinde okuyan öğrenciler olarak belirlenmiştir. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmış, evrenini 18-25 yaş arası kadın ve erkek üniversite öğrencileri, örneklemini iki vakıf üniversitesinin sağlık bölümlerinde okuyan kadın ve erkek öğrenciler oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Veri Formu ile Terzioğlu ve arkadaşları tarafından (2016) geliştirilen Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin (N:370) ; %31’i (n:115) erkek, %69’u kadın (n:255) yaş ortalaması 20’dir. Çalışmaya katılanların %85.7’si (n:317) daha önce romantik ilişkisi olduğunu ifade etmiştir. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği genel ortalama her iki cinsiyet için puanları; 4.47 (erkeklerde 4.33, kadınlarda; 4.52) olarak bulunmuştur. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği alt boyutlarına bakıldığında; Fiziksel şiddet alt boyutundan; 4.22 puan, ekonomik şiddet: 4.39, duygusal şiddet: 4.41, cinsel şiddet: 4.51 olarak bulunmuştur. Fiziksel şiddet ve ekonomik şiddet puanlarının, duygusal ve cinsel şiddet puanlarına göre düşük olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; üniversite eğitimi gören genç kadın ve erkeklerin flört şiddetine karşı oldukları görülmüştür. Flört şiddeti tutum ölçeğinden aldıkları puanların 4’ün üzerinde 5’e yakın olduğu yani genel olarak şiddete karşı oldukları bulunmuştur. Her iki cinsiyet için genel şiddet tutum puanları en yüksekken, fiziksel şiddete yönelik tutum puanları en düşük bulunmuştur. Bu da fiziksel şiddete yönelik olarak Kadınların FŞTÖ puan ortalamaları ise erkeklere göre daha yüksek olup bu durum kadın öğrencilerin şiddete karşı daha fazla karşıt tutum sergilediklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Şiddete Yönelik Turum 


Keywords: