BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu TERTEMİZ, Fatmanur ŞENGÜL
TÜRKİYE'DE LGBT KİMLİKLERİNE İLİŞKİN TOPLUMSAL ALGININ VE KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yaşama hakkı, kişinin en temel hakkıdır ve diğer bütün hakların kullanılabilmesi bu hakka bağlıdır. İçerisinde bulunduğumuz toplumda dil, din, ırk, inanış, mezhep farklılıklarının olmasına ve bu farklılıkların istisnai durumlar dışında yaşama hakkına engel bir durumu söz konusu olmamasına rağmen cinsellik ya da cinsiyet kavramı konusunda aynı tolerans gösterilmemektedir. Dini ve ahlaki öğretiler sebebi ile toplumun büyük bir kesimde homofobinin yaygın bir görüş olduğu düşünülmektedir. Cinsel yönelimi ya da kimliği farklı olan kişiler toplum tarafından zaman zaman psikolojik, toplumsal ve fiziksel şiddete maruz kalabilmektedir. Haberler ve çeşitli araştırmalar ışığında yaşanan bu şiddetin kaynağı psikolojik, ahlaki, dini ve hukuki bir dizi nedene bağlanabilmekte ve bu şiddetin boyutu birçok kez ölüme kadar varabilmektedir. Türk medeni kanununda da cinsel kimlik ya da cinsel yönelim ifadeleri kabul görmemekte ve yer almamaktadır. Yasal sebepten ötürü Türkiye de eşcinsel kişilerin birliktelikleri yasal olarak tanınmamaktadır. Eşcinselliğin Eski Mısırlılar, Sümerliler ve Hititlere kadar uzandığını gösteren kaynakların varlığı olmasına rağmen Avrupa toplumlarında bile kabul edilmesi zaman almıştır. Türkiye’de ise 1900’lü yıllarda örgütlenme şeklinde varlığını göstermeye başlayan LGBT özellikle 2000’li yıllarla daha çok bilinmeye başlanmıştır. Bu araştırma, LGBT kavramının toplum tarafından ne ölçüde bilindiğini, LGBT bireylerin toplum tarafından ne ölçüde kabul gördüklerini, nasıl algılandığını ve LGTB bireylere yönelik toplumsal dışlayıcı tutumun varlığını ölçmeye çalışmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemine ait anket tekniği kullanılmıştır. Kartopu örnekleme tekniği kullanılarak toplam 100 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda cinsel kimliğin zaman içerisinde değişebileceği, ankete katılan kişilerin çoğunluğunun pozitif ya da negatif cinsel ayrımcılığa maruz kaldığı, LGBT bir bireyle tanışmaktan, arkadaşlık kurmaktan ya da aile bireyi olmasından rahatsız olabilecekleri, LGBT bireylerin tedavi edilmeleri gerektiği, sosyal medyanın etkisi ile çocuklara olumsuz örnek olabileceği gibi sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: LGBT, Homofobi, Toplumsal Şiddet, Cinsiyet 


Keywords: