BİLDİRİ DETAY

Bülent Devrim AKÇAY
TÜRKİYE’DE SON BEŞ YILDA PSİKİYATRİ ALANINDA SALDIRGANLIK İLE İLGİLİ YAPILAN TIPTA UZMANLIK TEZLERİNİN SİSTEMATİK İNCELEMESİ
 
Saldırganlık başkasını tehdit edecek veya zarar verecek şekilde sözel, bedensel veya fiziksel davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bazı psikiyatrik bozukluklara sahip olan kişilerin normal popülasyona göre daha yüksek oranda saldırganlık potansiyeli taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Türkiye'de psikiyatri alanında tıpta uzmanlık tez çalışması olarak saldırganlık ile ilgili yapılan araştırmaların tür, kapsam ve sonuç yönünden sistematik incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmiş ve tam metin erişim izni olan tıpta uzmanlık tezleri gelişmiş tarama yöntemi kullanılarak 2013-2018 tarih aralığında, “saldırganlık” arama kelimesi ile taranmıştır. Ulaşılan 19 tezi öncelikle özet bölümlerinden içeriği; yöntem, veri toplama araçları ve örneklem özellikleri gibi durumlar açısından incelenmiştir. Sonuçta tıpta uzmanlık tezi olarak yapılan 7 tez çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmaların deseni incelendiğinde, 6’sı tanımlayıcı tipte, 1’de vaka-kontrol çalışması olduğu saptanmıştır. 5 çalışmanın örneklemini yetişkin yaş grubu hastalar, 2 çalışmayı ise ergen ve çocuk hastalar oluşturmuştur. Örneklem grubunu ergen ve çocuk hastaların oluşturduğu 2 çalışmada da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun saldırganlık düzeyini arttırdığı belirlenmiştir. Şizofren hasta grubunda yapılan 2 çalışmanın sonucuna göre saldırganlığın arttığı ve suç işlemiş olan şizofren hastalarında saldırganlık düzeyi daha yüksek saptanmıştır. Bipolar bozukluklu hasta grubunda yapılan 2 çalışmanın sonucuna göre saldırganlığın arttığı, aynı zamanda alkol madde kötüye kullanım varlığının da fiziksel saldırganlık oranını üç kat arttırdığı saptanmıştır. Aralıklı patlayıcı bozukluk olan hastalar üzerinde yapılan bir diğer çalışmada da saldırganlık düzeyi yüksek olarak saptanmıştır. Ülkemizde psikiyatrik bozukluklar ile saldırganlık davranışı arasında ilişkileri inceleyen araştırmaların sayıca arttırılması ve bu alanda kanıt değeri yüksek, kapsamlı araştırmalar planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, Saldırganlık, Uzmanlık Tezi 


Keywords: