BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze BİLGİLİ, Seda TEK SEVİNDİK
SİBER TRAVMA
 
Amaç: Araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin siber güvenlik algı ve eylem düzeylerinin, sosyal medya kullanıcıları için ikincil travmatik stres düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı desendeki araştırmanın evrenini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 640 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, gönüllü 411 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplama formu, “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “Siber Güvenlik Ölçeği (SGÖ)” ve “Sosyal Medya Kullanıcıları İçin İkincil Travmatik Stres Ölçeği (SMKİTSÖ)”nden oluşmuştur. Verilerin analizinde SPSS.22 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik analizleri, normal dağılım gösteren gruplar arasındaki farklılıkta Varyans Analizi ve T-Testi, değişkenler arasındaki ilişkiler için Pearson Korelasyonu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21,4±2,089 olduğu, %63,3’ünün kadın, %36,7’sinin erkek olduğu, %8’inin sosyal medyayı günlük 1 saatten az, %43,1’inin günde 1-3 saat, %48,9’unun ise 3 saatten fazla kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %94,4’ünün sosyal medya, %78,1’inin alışveriş, %77,6’sının araştırma- ders, %73,9’unun dizi- film, %69,8’inin mobil bankacılık işlemleri, %44,5’inin oyun, %0,4’ünün haberler için internet kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin SMKİTSÖ yeniden yaşama alt ölçek puanı 12,96±4,45, kaçınma alt ölçek puanı 17,99±5,79, uyarılma alt ölçek puanı 12,79±4,56, SMKİTSÖ toplam puanı 43,74±13,89 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin SGÖ gizlilik alt ölçek puanı 11,40±3,41, kontrol alt ölçek puanı, 19,32±5,53, bütünlük alt ölçek puanı 14,23±3,20, geçerlik alt ölçek puanı 18,05±5,55, erişilebilirlik alt ölçek puanı 12,60±3,48, fayda alt ölçek puanı 9,78±3,03 ve SGÖ toplam puanı 85,39±14,99 olarak belirlenmiştir. SMKİTSÖ toplam puan ile, SGÖ toplam puan (p=0,007,r=0,133) arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin siber güvenlik algı ve eylem düzeylerinin, sosyal medya kullanıcıları için ikincil travmatik stres düzeyleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır. ORCID NO: 0000-0002-1310-5384

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Sosyal Medya, İkincil Travmatik Stres, Hemşirelik Öğrencileri 


Keywords: