BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Adem GÜNEŞ
KAYNAKLARI AÇISINDAN KADINA ŞİDDET SORUNU
 
Gerek ülkemizde gerekse dünyada yapılan birçok araştırma bir olgu olarak kadına şiddetin her geçen gün arttığını göstermektedir. Kadına şiddetin birçok farklı formda tezahür ettiğini görmek mümkündür. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel gibi birçok formda ortaya çıkabilen bir olgudur. Her ne kadar bu şiddet türlerinden fiziksel şiddet daha fazla ön plana çıkmış olsa da kadına şiddet denilince şiddetin her boyutunda vakalara rastlamak mümkündür. Bu bildirinin amacı hem genel literatür hem de dini literatüre dayalı olarak kadına şiddetin ortaya çıkmasına neden olan kaynakları tespit etmektir. Buna göre kadına şiddetin 3 ana kaynaktan beslendiği görülmektedir. İlki kültürel faktörler, İkincisi dini yorumlama faktörü, üçüncüsü ise medya faktörüdür. Toplumsal değer sistemi çerçevesinde ortaya çıkan aile yapımız yani ailedeki disiplin anlayışı, şiddetin öğrenildiği bir ortam olması bakımından aile kadına şiddeti beslendiği bir ortam olabilmektedir. Bununla birlikte dinin yorumlanmasında mahremiyet, haya ve iffet gibi kavramların yalnızca kadın üzerinden okunması, bazı sahih olmayan rivayetlerin sürekli erkek lehine kullanılması kimi çevrelerde kadına karşı şiddete zemin hazırlayan bir başka unsur olabilmektedir. Bu konuda diğer bir kaynak sayılabilecek faktör ise medyadır. Aslında medya genellikle kadını yüceltme imajını ön planda tutsa da kar elde etmek adına onu sürekli kullanarak onun üzerinde postmodern bir şiddet biçimi ortaya koymaktadır. Kadına şiddet gibi önemli bir toplumsal sorunun çözümünde öncelikle soruna kaynaklık eden faktörlerin tespiti önem arz etmektedir. Çalışma literatür incelemesine dayalı betimsel bir analiz çalışmasıdır. ORCID NO: 0000-0003-2369-6541

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Kaynak, Kültür, Din, Dini Yorumlama, Medya 


Keywords: