SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Adem GNE
 


Keywords:KAYNAKLARI AISINDAN KADINA DDET SORUNU
 
Gerek lkemizde gerekse dnyada yaplan birok aratrma bir olgu olarak kadna iddetin her geen gn arttn gstermektedir. Kadna iddetin birok farkl formda tezahr ettiini grmek mmkndr. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel gibi birok formda ortaya kabilen bir olgudur. Her ne kadar bu iddet trlerinden fiziksel iddet daha fazla n plana km olsa da kadna iddet denilince iddetin her boyutunda vakalara rastlamak mmkndr. Bu bildirinin amac hem genel literatr hem de dini literatre dayal olarak kadna iddetin ortaya kmasna neden olan kaynaklar tespit etmektir. Buna gre kadna iddetin 3 ana kaynaktan beslendii grlmektedir. lki kltrel faktrler, kincisi dini yorumlama faktr, ncs ise medya faktrdr. Toplumsal deer sistemi erevesinde ortaya kan aile yapmz yani ailedeki disiplin anlay, iddetin renildii bir ortam olmas bakmndan aile kadna iddeti beslendii bir ortam olabilmektedir. Bununla birlikte dinin yorumlanmasnda mahremiyet, haya ve iffet gibi kavramlarn yalnzca kadn zerinden okunmas, baz sahih olmayan rivayetlerin srekli erkek lehine kullanlmas kimi evrelerde kadna kar iddete zemin hazrlayan bir baka unsur olabilmektedir. Bu konuda dier bir kaynak saylabilecek faktr ise medyadr. Aslnda medya genellikle kadn yceltme imajn n planda tutsa da kar elde etmek adna onu srekli kullanarak onun zerinde postmodern bir iddet biimi ortaya koymaktadr. Kadna iddet gibi nemli bir toplumsal sorunun zmnde ncelikle soruna kaynaklk eden faktrlerin tespiti nem arz etmektedir. alma literatr incelemesine dayal betimsel bir analiz almasdr. ORCID NO: 0000-0003-2369-6541

Anahtar Kelimeler: Kadna iddet, Kaynak, Kltr, Din, Dini Yorumlama, Medya