BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seda TEK SEVİNDİK, Sunay FIRAT, Figen İNCİ
HASTA VE HEMŞİRE GÖZÜNDEN AGRESYON: PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE AGRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞMA
 
Amaç: Araştırmada, psikiyatri kliniklerinde görev yapan hemşirelere agresyon ve Broset Şiddet Kontrol Listesi (BVC) kullanımı konularında verilen eğitimin, hemşirelerin agresyon algıları ve BVC kullanımı üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Randomize kontrollü desende yürütülen araştırmanın evrenini Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, yatan hasta kliniklerinde görev yapan 125 hemşire oluşturmuştur. Araştırma, 47’si eğitim ve 50’si karşılaştırma grubunda olan 97 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada, “Sosyodemografik Bilgi Formu”, “Agresyon (Saldırganlık) Algılamaları Ölçeği (POAS)” “Broset Şiddet Kontrol Listesi (BVC)” kullanılmıştır. Ölçeklerin ön test uygulamasından sonra eğitim grubunda bulunan hemşirelere agresyon ve Broset Şiddet Kontrol Listesi (BVC) kullanımı konularında eğitim verilmiş; sonrasında her iki grupta bulunan hemşirelere son testler uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin; %77,3’ünün kadın, %22,7’sinin erkek, yaş ortalamalarının ise 37,25±9,2 olduğu belirlenmiştir. Ön testte Hemşire gruplarında BVC toplam puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05), son testte ise farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,001). Eğitim grubunda bulunan hemşirelerin eğitim öncesi BVC toplam puanının uzman görüşü ile uyumunun Gamma katsayısı 0,777 iken eğitim sonrası 0,929’a yükseldiği (p=0,001); karşılaştırma grubunda ise Gamma katsayısının ön testte 0,792; son testte ise 0,822 olduğu belirlenmiştir. Hemşire grupları arasında; POAS disfonksiyonel alt ölçek puan ortalamalarında eğitim öncesinde ve sonrasında anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0,05). POAS Fonksiyonel alt ölçeği puan ortalamalarında ise eğitim öncesinde anlamlı bir fark belirlenememişken (p>0,05), eğitim sonrası anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p=0,001). Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, hemşirelere agresyon ve BVC kullanımı konularında verilen eğitimin, hemşirelerin agresyon algıları ve BVC kullanımları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-1310-5384

Anahtar Kelimeler: Agresyon Algısı, Psikiyatri Kliniklerinde Agresyon, Şiddet Risk Düzeyi 


Keywords: