SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seda TEK SEVNDK, Sunay FIRAT, Figen NC
 


Keywords:HASTA VE HEMRE GZNDEN AGRESYON: PSKYATR KLNKLERNDE AGRESYONUN DEERLENDRLMESNE YNELK BTNLEK ALIMA
 
Ama: Aratrmada, psikiyatri kliniklerinde grev yapan hemirelere agresyon ve Broset iddet Kontrol Listesi (BVC) kullanm konularnda verilen eitimin, hemirelerin agresyon alglar ve BVC kullanm zerine etkisini deerlendirmek amalanmtr. Yntem ve Gere: Randomize kontroll desende yrtlen aratrmann evrenini Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sal ve Hastalklar Hastanesi, yatan hasta kliniklerinde grev yapan 125 hemire oluturmutur. Aratrma, 47si eitim ve 50si karlatrma grubunda olan 97 hemire ile yrtlmtr. Aratrmada, Sosyodemografik Bilgi Formu, Agresyon (Saldrganlk) Alglamalar lei (POAS) Broset iddet Kontrol Listesi (BVC) kullanlmtr. leklerin n test uygulamasndan sonra eitim grubunda bulunan hemirelere agresyon ve Broset iddet Kontrol Listesi (BVC) kullanm konularnda eitim verilmi; sonrasnda her iki grupta bulunan hemirelere son testler uygulanmtr. Verilerin analizinde SPSS 26.0 program kullanlmtr. Bulgular: Aratrmaya katlan hemirelerin; %77,3nn kadn, %22,7sinin erkek, ya ortalamalarnn ise 37,259,2 olduu belirlenmitir. n testte Hemire gruplarnda BVC toplam puanlar arasnda anlaml bir fark olmad (p>0,05), son testte ise farkn anlaml olduu belirlenmitir (p=0,001). Eitim grubunda bulunan hemirelerin eitim ncesi BVC toplam puannn uzman gr ile uyumunun Gamma katsays 0,777 iken eitim sonras 0,929a ykseldii (p=0,001); karlatrma grubunda ise Gamma katsaysnn n testte 0,792; son testte ise 0,822 olduu belirlenmitir. Hemire gruplar arasnda; POAS disfonksiyonel alt lek puan ortalamalarnda eitim ncesinde ve sonrasnda anlaml bir fark saptanamamtr (p>0,05). POAS Fonksiyonel alt lei puan ortalamalarnda ise eitim ncesinde anlaml bir fark belirlenememiken (p>0,05), eitim sonras anlaml bir fark olduu saptanmtr (p=0,001). Sonu ve neriler: Sonu olarak, hemirelere agresyon ve BVC kullanm konularnda verilen eitimin, hemirelerin agresyon alglar ve BVC kullanmlar zerinde etkili olduu belirlenmitir. ORCID NO: 0000-0002-1310-5384

Anahtar Kelimeler: Agresyon Algs, Psikiyatri Kliniklerinde Agresyon, iddet Risk Dzeyi