BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil DİNÇLER, Itır ERKAN
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK ŞİDDETİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDE ETKİSİ
 
Amaç: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık personellerinin iş hayatında karşılaştığı şiddetin neler olduğu, bu sorunların sağlık personellerinin iş doyumunu nasıl etkilediğini tespit etmektir. Yöntem: Bu araştırma kapsamında İstanbul ilinde görev yapmakta olan 165 acil sağlık personeline Ağustos-Ekim 2021 tarihleri arasında anket uygulanmıştır. Anket formunda sağlık personelinin çalıştıkları birim, çalışma biçimi, meslek, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, meslekte bulundukları süre ve kurumda çalıştıkları süreyi belirlemeyi amaçlayan demografik bilgiler ile Hackman ve Oldham iş doyum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Ayrıca Kolmogorov-Smirnov testi, ANOVA, t-testi, ve Gabriel testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %80,6’sı fiziksel, sözel, psikolojik ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Şiddeti uygulayan kişilerin %48,7’si hasta yakını ve %30,2’sinin hasta tarafından olduğu, saldırganların %78,9’unun erkek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların en sık 16:00- 24:00 vardiyasında, hastanenin içerisinde ve acil servisin içerisinde şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarında cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslekte bulunma süreleri ile iş doyumu arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Kurumda çalışma süreleri, ve yaşı ile iş doyumu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalmayan çalışanlara göre iş doyumunun daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin şiddete maruz kalma durumunda motivasyonu ve psikolojik duygu durumu oldukça etkilenmekte olup, iş doyumu üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Şiddetin önlemesi ve faillere yaptırımları konusunda gerekli aksiyonların alınması gerek sağlık hizmetlerinin verimli yürütülmesi gerekse halk sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: 112, Acil Sağlık Hizmetleri, Şiddet, İş Doyumu 


Keywords: