BİLDİRİ DETAY

Nalan AKIŞ, Nimet HAŞIL KORKMAZ, Eylül Petek TANERİ, Güven ÖZKAYA, Ediz GÜNEY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ
 
Giriş: Flört şiddeti, ilişkide partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı cinsel, fiziksel veya psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışların tümüdür. Amaç: Bu çalışmada amacımız iki fakültede flört şiddet sıklığı ve etkileyen faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışma 1 Mayıs- 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi (TF) ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde (SBF) yapılmıştır. Örneklem hacmi evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda kullanılan formül ile hesaplanmıştır. Sınıf ve cinsiyete göre ağırlıklandırma yapılarak TF’den 220, SBF’den 203 öğrenci rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Gözlem altında doldurma tekniği ile öğrencilere 19 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Çalışma için UÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (2017-7/20) izin alınmıştır. Analizlerde ײ ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda flört şiddeti sıklığı kadınlarda %23.3, erkeklerde %19.9 olmak üzere toplam %21.4 bulunmuştur. TF öğrencilerinde bu sıklık %26.8, Spor SBF öğrencilerinde % 17.0’dır. En sık karşılaşılan şiddet tipi %16.3 ile duygusal ve %5.5 ile fiziksel şiddettir. Fakülte türü, cinsiyet, yaş, anne baba öğrenim durumu, aile geliri, çocukluğunda aile içi şiddete maruz kalma değişkenlerini içeren lojistik regresyon analizinde aile içi şiddete uğrayanlarda flört şiddeti sıklığı, uğramayanlara göre 3.64 kat fazla bulunmuştur (OR: 3,64 [%95C.I. 2.05-6.46.]) (p=0.000). Sonuç: Çalışmada her 5 öğrenciden birinin flört şiddetine uğradığı bulunmuştur. Şiddet döngüsünü kırmak için üniversite öğrencilerine eğitim ve danışmanlık vermek uygun olabilir. Ancak çocukluk döneminde şiddete uğramak riski arttıran önemli bir faktördür. Toplumda aile içi şiddete önlemeye yönelik etkili politikaların uygulanması, flört şiddetini de azaltmak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: flört şiddeti, aile içi şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet 


Keywords: