BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Havva KAÇAN SOFTA
TÜRK SPOR DÜNYASINDA 15 TEMMUZ YANSIMASI: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
 
15 Temmuz darbe girişimi kamu ve özel sektörü içine alan eğitim, finans, askeri vb. pek çok kurum ve kuruluşlarda FETÖ yapılanmasının derin etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu yapılanmanın etkin olduğu alanlardan biride parasal döngünün çok fazla olduğu futbol branşı özelinde spor alanı olmuş ve bu yapı ile ilişkili ünlü sporcular tespit edilmiştir. Bu çalışma 15 Temmuz darbe girişiminin spor dünyasında yansımasına ilişkin algı boyutunun farklı demografik özelliklere göre belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Kocaeli illeri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu illerde görev yapan, sporun içinde yer alan kulüp ve kurum yöneticileri, antrenör, sporcu ile Spor Bilimleri Fakülteleri ile BESYO’larda çalışan akademisyenlere (n=892) yönelik uygulamalı bir çalışmadır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde 53 sorudan oluşan 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde Faktör analizi, Kruskal Wallis, Anova testi ve Independent Samples t-testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda Katılımcıların 15 Temmuz darbe girişiminin Türk spor camiasına zarar verdiği ve Türk spor camiasına yönelik yapılan kamusal uygulamaları büyük oranda (%73) yeterli buldukları belirlenmiş ve 15 Temmuz darbe girişiminin spor dünyasında yansımasına ilişkin algı boyutlarının yaş, eğitim durumu, gelir durumu, medeni durum ve katılımcıların çalışma durumları değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Akademik Personel, Kurum, 15 Temmuz 


Keywords: