BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ÖNLER, Buse BALCI
SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN HALKA AİT TEPKİLERİN BELİRLENMESİ
 
Günümüzde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık hizmetlerinin işlerliği ve kalitesinde önemli rol oynayan kişileri hedef alan önemli ve öncelikli küresel bir sorundur. İşyerinde şiddet sağlık çalışanlarında fiziksel ve psikolojik zararlara neden olmakla birlikte, çalışanların işlerini bırakmalarında da artışa neden olarak, iş gücü kaybı yaratmaktadır. Sağlık çalışanları sağlık sisteminin ön saflarında yer almaları, hasta ve hasta yakınları ile en yakın temasta bulunan kişiler olmaları nedeniyle şiddete sıklıkla maruz kalmaktadır. Sağlıkta şiddet haberleri sıklıkla sosyal medyaya yansımaktadır. Sosyal medyaya yansıyan bu olayları izleyenlerin ve okuyanların da haberlere tepkilerini anında paylaşmaları mümkün olmaktadır. Bu araştırma, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına ilişkin Youtube videolarına yapılan yorumların incelenerek kamuoyu algısını belirlemek amacıyla planlandı. Youtube’de yayınlanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili 22 videoya yapılan 2239 yorum, bilgisayar destekli nitel veri analiz programı olan MaxQda 2020’de tematik içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edildi. Yapılan analiz sonucunda yorumlar üç tema altında toplandı. 1) Saldırgan için ceza önermek, 2) Saldırı konusunda şüpheci olmak, 3) Sağlık çalışanına sempati göstermek. Şüpheci olmak temasına ait 41 yorum, ceza önermek temasına ait 38 yorum, sempati göstermek temasına ait 10 yorum bulunmuştur. Yorumcuların sağlık hizmetleriyle ilgili önceki olumsuz deneyimleri sağlık çalışanları hakkında olumsuz görüşlere ve saldırganın haklı görülmesine yol açmaktadır. Bununla beraber yorumların büyük bir kısmında sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilere karşı cezalar önerilmektedir. Sağlık çalışanlarını, iş yerindeki şiddetten korumak için, halkın desteği arttırılmalı, politikalar geliştirilmeli ve önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, hekim, hemşire, şiddet, saldırı 


Keywords: