BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dicle ÖZCAN ELÇİ
ŞIRNAK’TA AİLE İÇİ ŞİDDETİN TEZAHÜRLERİ
 
Aile içi şiddet geçmişte ve günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de yaygın bir insan hakları ihlali ve toplumsal sorun olmaya, hatta tüm önleme-minimize etme çabalarına rağmen katlanarak artmaya devam etmektedir. Kadın cinayetleri istatistiklerinde her yıl Türkiye’de son sıralarda yer alan Şırnak ilinde geniş çaplı bir aile içi şiddet araştırması henüz yapıl(a)madığından aile içi şiddet ya da kadına yönelik konusunda söz söylemek epey zorlaşmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle, ilk defa 2021 yılında Şırnak Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, 2015-2020 Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda aile içi şiddete ilişkin bir risk analizi raporu oluşturulmuştur. Bu rapordan hareketle bu çalışmanın konusu, Şırnak ilinde 2020 yılında Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi’nde kayıt altına alınan aile içi şiddet vakalarıdır. Çalışmanın amacı, kayıtlı şiddet vakaları üzerinden şiddet uygulayan ve maruz kalanların eğitim düzeyi, yaşı ve medeni hali gibi demografik verilere ulaşmak; öte yandan şiddet türlerinin dağılımı, şiddet failinin ve mağdurun cinsiyeti, şiddeti uygulayanların yakınlık derecesi gibi göstergelere erişmektir. Daha açık bir ifadeyle, bu veriler üzerinden aile içi şiddetin Şırnak’taki tezahürlerine odaklanmaktır. 2020 yılında Şırnak Merkez ve diğer ilçelerinde toplam 675 aile içi şiddet vakası kayıt altına alınmıştır. Veriler manuel olarak istatistiksel hesaplamalar göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda şiddet failinin çoğunlukla erkek, mağdurun çoğunlukla kadın olduğu; faillerin çoğunlukla koca, baba, eski eş ya da erkek kardeş; mağdurların çoğunlukla eş, anne ya da kız kardeş olduğu açığa çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, şiddet türleri, Şırnak. 


Keywords: