BİLDİRİ DETAY

Elif ÖZSOY, Zeynep Belma GÖLGE
KADINA YÖNELİK YAKIN PARTNER/EŞ ŞİDDETİ İLE YETİŞKİN BAĞLANMA STİLLERİ VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışma yakın partner ilişkilerinde şiddete maruz kalma yaşantılarının bireylerin yetişkinlik dönemi yakın (romantik) ilişkilerdeki bağlanma stilleri ve travma sonrası stres bozukluğu ile arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 18-65 yaş aralığında romantik ilişkisi olan ve/veya geçmişinde romantik ilişki yaşamış 492 kadın oluşturmaktadır. Çevrimiçi olarak Türkiye'nin çeşitli illerinden katımcılara ulaşılmıştır. Veri toplama sürecinde katılımcılardan onam alınarak Demografik Bilgi formu, Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Olayların Etkisi Ölçeği ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği kullanılmıştır. Yakın partner ilişkilerinde fiziksel, sözel ve cinsel şiddet puanları ile kaygılı bağlanma puanları ayrıca fiziksel, duygusal, ekonomik ve toplam puanları ile kaçınmacı bağlanma puanları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki saptanarak hipotez desteklenmiştir. Ayrıca yakın partner ilişkilerinde fiziksel, sözel, cinsel ve toplam şiddet puanları ile OEÖ/yeniden yaşama, kaçınma, aşırı uyarılma ve toplam puan arasında anlamlı ilişki saptanarak araştırmanın diğer hipotezi de desteklenmiştir. ÇÇRTÖ duygusal, fiziksel, cinsel istismar alt ölçek puanları ile kaygılı bağlanma puanları ayrıca ÇÇRTÖ duygusal ihmal puanları ile kaçınmacı bağlanma alt ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yakın partner ilişkilerinde maruz kalınan şiddetin alt boyutları ile, ÇÇRTÖ alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yakın partner şiddetine maruz kalınan fiziksel ve duygusal şiddetin yaşa göre farklılaştığı, ayrıca yakın partner ilişkilerinde fiziksel, ekonomik ve toplam şiddet puanlarının eğitim düzeyine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca ÇÇRTÖ, OEÖ ve YİYE-II'nin KYŞÖ üzerindeki etkisine ilişkin aşamalı regresyon analiziyle incelenmiştir. Bu bulgular ışığında yakın partner şiddeti ile yetişkin bağlanma stilleri ve travma sonrası stres belirtileri arasındaki ilişki mevcut literatür ile karşılaştırılmıştır

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Travma Sonrası Stres, Bağlanma, Yakın Partner Şiddeti, YİYE-II, OEÖ 


Keywords: