BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sidar GÜL
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Flört şiddeti, çiftlerin flört ilişkisinde birbirlerine karşı duygusal, sözel, cinsel veya fiziksel şiddet içeren davranışlar uygulaması veya birbirlerinin davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesi gibi çeşitli istismar türlerini içeren önemli bir sorundur. Bu araştırma bir ildeki üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapıldı. Araştırma örneklemini oluşturan toplam 230 öğrencinin verileri tanımlayıcı bilgi formu ve Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleği ile elde edildi. Verilerin analizinde univariate ve multivariate lineer regresyon analizi kullanıldı. Çalışmaya katılan kadınların %36.7 ve erkeklerin %43.8’inin flört ilişkisinin olduğunu, kadınların %14.8’i, erkeklerin % 5.6’sı flört ilişkisinde şiddete maruz kaldığını ve kadınların %7.9’u, erkeklerin de %8.4’ü flört ilişkisinde şiddet uyguladığını belirtti. Katılımcıların ve Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 3.81±0.79’dur. Yapılan çoklu lineer regresyon analizi sonuçlarına göre erkeklerde, gelir durumu düşük olanlarda, sigara içenlerde, flört ilişkisi olanlarda, flört ilişkisinde şiddete maruz kalan ve uygulayanlarda FTŞÖ’den alınan puanlar daha düşüktü (p<0.001). Bu değişkenler, flört şiddetinin desteklenmesine yönelik tutum konusunda toplam varyansın %13,7'sini açıklayan anlamlı yordayıcılar olarak bulundu (R = .386; Adj. R2= .137; p < .001). Bu çalışmayla ileride bir sağlık profesyoneli adayı olan hemşirelik öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutum ve davranışları belirlenerek, şiddete yönelik olumsuz tutum ve davranışlarının mezuniyetleri öncesinde olumlu yönde değiştirilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flört şiddeti, Hemşirelik öğrencileri, Tutum 


Keywords: