SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glfer DOAN PEKNCE, Emine GEREK TER, Dicle Filiz YILDIRIM
 


Keywords:NVERSTE RENCLERNN ANNELERN ALIMALARINA YNELK TUTUMLARI VE TOPLUMSAL CNSYET ROLLER
 
Toplumsal cinsiyet, kadn ve erkeklerin davransal rolleriyle ilgili kltrel bir yapdr. Toplumun cinsiyetlere ykledii roller ve beklentiler, kadnlarn baz haklarn alamamalarna veya kullanamamalarna neden olmaktadr. Bu durumlardan biri de kadnlarn alma yaamnda yer almalardr. Birlemi Milletlere ye devletler tarafndan belirlenen evrensel bir eylem olan Srdrlebilir Kalknma Hedefleri kapsamnda yer alan toplumsal cinsiyet eitlii hedefi erevesinde, kadnlarn ve kz ocuklarnn toplumsal yaamda glendirilmesi gerektii, kadn ve kz ocuklarnn her alanda glenmesi, toprak, mlk ve ekonomik kaynaklar asndan erkeklerle eit olmalar gerektii vurgulanmaktadr. Aratrma, niversite rencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ve annelerin almasna ynelik tutumlarn incelemek amacyla yaplmtr. Bu aratrma bir niversiteye bal yksekokulda gerekletirilmitir. Bu aratrma Haziran 2019-Aralk 2020 tarihleri arasnda yaplmtr. Aratrma 238 renci ile gerekletirilmitir. Verilerin toplanmasnda Kiisel Tantm Formu, Annelerin almasna Ynelik Tutum lei ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum lei kullanlmtr. Veriler Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testleri kullanlarak analiz edilmitir. Aratrma balamadan nce gerekli tm yazl izinler alnmtr. rencilerin %60,9'u kz, %39.1'i erkektir. Sonu olarak, cinsiyet rollerine ynelik tutumlar asndan cinsiyetler arasnda anlaml bir farkllk bulunurken, alan annelere ynelik tutumlarda farkllk olmad grlmtr. Bu tutumlar etkileyen faktrler arasnda baba meslei ve mezun olunan lise gibi deikenlerin olmas, cinsiyet tutumlar zerinde aile ve eitimin nemli bir rol oynadn gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet rol, alan anne, Tutum, niversite rencisi, Toplumsal cinsiyet eitlii