SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sevde ZDEMR, kran ERTEKN PINAR
 


Keywords:NVERSTE RENCLERNE VERLEN ETMN KADINA YNELK DDETE LKN TUTUM, ATIMA VE FARKINDALIK DZEYLER ZERNE ETKS
 
Ama: Bu aratrma niversite rencilerine verilen eitimin kadna ynelik iddete ilikin tutum, atma ve farkndalk dzeyleri zerine etkisinin belirlenmesi amac ile yaplmtr. Gere ve Yntem: rneklemi 2019-2020 Eitim retim yl birinci yarylnda Sivas Cumhuriyet niversitesi Salk Hizmetleri Meslek Yksek Okulunda renim gren 87 (alma=45; kontrol=42) renci oluturmutur. Aratrma, kadna ynelik iddet ve atma konularnda eitim yaplm olan alma grubu ve eitim yaplmam olan kontrol grubu ile yrtlmtr. Veriler Kiisel Bilgi Formu, niversite rencilerinde iddete Ynelik Tutum lei, atma ve iddete likin Farkndalk lei ile toplanmtr. Bulgular: Eitim sonras alma ve kontrol grubu arasnda niversite rencilerinde iddete Ynelik Tutum lei tm alt boyutlarnda ve toplam puan ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk bulunmamtr (p>0.05). Eitim sonras alma ve kontrol grubu arasnda atma ve iddete likin Farkndalk lei alt boyutlarndan atmaya ilikin farkndalk, iddete ilikin farkndalk, atmay etkileyen faktrlere ve zmne ilikin farkndalk, empatiye ilikin farkndalk, atmada fiziksel tepkilere ilikin farkndalk, iddetin etki ve boyutlarna ilikin farkndalk, atma ve iddetin doasna ilikin farkndalk ve toplam puan ortalamalar arasnda istatistiksel olarak anlaml farkllk olduu saptanmtr (p<0.05). Sonu: Eitim sonras rencilerin iddete ynelik tutumlarnda deiiklik olmam, ancak atma ve iddete ilikin farkndalk dzeylerinde anlaml dzeyde art olmutur. iddete ynelik olumlu tutum ve farkndalk gelitirmeye ynelik eitim ve danmanlk yaplmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: niversite rencisi, Eitim, Kadna Ynelik iddet, Tutum, atma ve Farkndalk.