SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yasemin KALKAN UURLU, Sevda TREN, Elin Sebahat KASAPOLU
 


Keywords:TRK KADINLARINDA ALE DDET, DUYGUSAL Y OLU VE KARDYOVASKLER RSK FAKTRLER ARASINDAK LK: KESTSEL VE LK ARAYICI ALIMA
 
Ama: Bu aratrmann amac, kadnlarda aile ii iddet, duygusal iyilik hali ve kardiyovaskler risk faktrleri arasndaki ilikiyi incelemektir. Gere ve Yntem: Kesitsel ve iliki arayc almamzn rneklemini yetikin ya grubunda (18-65 ya aras) olan, aratrmaya katlmay kabul eden ve fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik iddete bir veya daha fazla maruz kalm kadnlar oluturdu. Katlmclarn belirlenmesinde kartopu rneklem yntemi kullanld. evrimii anket ilk olarak almaya katlmay kabul eden katlmclara datld ve bakalarna iletmeleri iin tevik edildi. almamzda toplam 139 kadna ulald. Verileri toplama iin Kadn Bilgi Formu, Kadna Ynelik iddet Derecelendirme lei (SVAWS) ve Kadn Sal lei (WHQ) kullanld. Tanmlayc analizler sunulurken srekli deikenler ortalama, standart sapma, minimum ve minimum olarak, kategorik deikenler say ve yzde ile belirtildi. Normal dalma uymayan deikenlerin analizinde Mann- Whitney U testi, parametreler arasndaki korelasyon karlatrlmalarnda Spearman Korelasyon Analizi kullanld. iddetin iyilik hali zerindeki etkisi oklu Regresyon Analizi ile analiz edildi. Aratrmann sonular %95 gven aralnda ve p<0.05 anlamllk dzeyinde deerlendirildi. Bulgular: Katlmclarn ya ortalamasnn 38.438.17 yl, evlenme ya ortalamasnn 24.234.95 yl, birliktelik sresinin 14.2510.87 yl olduu ve ounlukla ehirde (%98) yaad, niversite mezunu (59) olduu, gelir getiren bir ite alt (97), eiyle tanp anlaarak (%74.8), resmi nikahla (98.6) evlendii ve 2 ocuu (%36.7) olduu belirlendi. Kadnlarn maruz kald tehdit boyutunun 28.4813.35, iddet boyutunun 33.0413.24 olduu ve kadnlarn total SVAWS puannn 61.5224.76 olduu belirlendi. Katlmclardan kayg-korku ve uyku sorunlar olan kiilerde daha yksek SVAWS puan olduu belirlendi (p <0.05) Katlmclarn KVH risk faktrleri ve SVAWS puanlar incelendiinde HT, DM ve HL nedeniyle ila kullananlarda daha yksek SVAWS puan belirlendi (p<0.05). Sonu: Bu almada erken evlenen, ei ve kendisi dk eitim dzeyine sahip olan, einin madde kullanm ve baka partneri olan kadnlarn daha fazla aile ii iddet grd, aile ii iddet gren kadnlarn daha fazla kayg/korku ve uyku sorunlar yaadklar ve KVH risk faktrlerinden olan hipertansiyon, kolestrol ve DM gibi hastalklar nedeniyle ila kullandklar belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile ii iddet, Anksiyete, Kadn, Kardiyovaskler hastalklar, Uyku