SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Ayhan AYTAÇ, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
 


Keywords:CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE ŞİDDET: UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ
 
Birçok dünya ülkesinde görünen en önemli sorunların başında cinsiyet ayrımcılığı gelmektedir. Bu konuda yapılmış çok sayıda bilimsel araştırma, hukuki sonuç belgeleri ve ortak imza altına alınmış uluslararası sözleşmeler olduğunu ifade edebiliriz. Cinsiyet ayrımcılığının en önemli faktörlerinden birisi kadına yönelik uygulanan cinsiyet ayrımcılığıdır. Gelişmiş dünya toplumlarında da kadına yönelik yapılan cinsiyet ayrımcılığı olmakla birlikte gelişmekte ve geri kalmış dünya ülkelerinde bu durum daha da iç acıtıcı boyut halindedir. Çalışmamız cinsiyet ayrımcılığı ve buna bağlı ortaya çıkan şiddet boyutlarının uygulamalı olarak incelenmesi ve sonuca gidilmesidir. Çalışmamız da daha öncesinde kullanılmamış ölçekli bir anket hazırlanmış, bu anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test uygulanmıştır. Yapılan ön test sonrasında çalışmada kullanılan ölçme aleti anketin geçerlilik ve güvenirliliğini gösteren cronbach alfa katsayısı olarak 0.73 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması nedeniyle kullanılan ölçme aletinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırmamız yaklaşık olarak 3 ay sürmüştür. Bu süreç içerisinde hazırlanan anket formları internet üzerinden sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılara yönlendirilmiştir. Katılımcılardan anket formlarını kendi görüş ve düşüncelerini yansıtacak şekilde doldurmaları talep edilmiş ve hiçbir katılımcının sosyal medya hesabı, kişisel bilgileri ile kendini tanıtacak bilgi talebinde bulunulmamıştır. Tüm katılımcılar gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmamıza katılım sağlamıştır. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular ikinci bölüm ise katılımcıların araştırmaya yönelik konu içeriğine ilişkin ölçekli sorulardan oluşmaktadır. Araştırma sonrasında katılımcıların tamamına yakını Türkiye ve birçok dünya ülkesinde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının olduğunu, kadına yönelik şiddet uygulamalarının devam ettiğini, kamusal yaptırım ve caydırıcı tedbirlerin yeterince uygulanmadığı, kendilerini toplum içerisinde güvende hissetmediklerini, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle hak ve haklılıklarını savunamadıklarını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Cinsiyet, Şiddet, Eşitlik, Hukuk, Ayrımcılık