BİLDİRİ DETAY

Nermin TAŞKALE
YAKIN İLİŞKİ ŞİDDETİ MAĞDURU EVLİ KADINLARIN EVLİLİĞİ BİTİRME EĞİLİMLERİ VE İLİŞKİYİ SÜRDÜRME GEREKÇELERİ
 
Yakın ilişki şiddeti, mağdurların iyilik halini olduğu kadar çiftlerin ilişki doyumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle şiddet olaylarının ilişkinin seyri üzerinde pay sahibi olduğu söylenebilir. Bu çalışmada Çatışma Çözümlerine Yaklaşımlar Ölçeği 2 fiziksel şiddet alt boyutu pozitif olan 153 evli kadının evliliğinin devam etmesine ilişkin eğilimleri anket aracılığıyla sorgulanmıştır. Katılımcıların %74’ü evliliğinin devam etmesini istediğini bildirmiştir. Evliliğinin devam etmesini istemediğini bildiren 40 kadına evliliğinin devam etmesini istememe gerekçeleri sorulmuştur. Frekans sıralamasına göre elde edilen cevaplar (yüzde) şu şekilde olmuştur: çocukların varlığı (%49), ekonomik olarak özgür olmama (%31), boşanma sonrası eşin kadına zarar verebilecek oluşu (%23), kök ailenin bu durumu kabul etmeyecek oluşu (%18), toplumun boşanmış insana/yalnız kadına bakışının iyi olmaması (%18), boşanarak topluma kötü örnek olmak istememe (%10), boşanma sonrası eşin kadının kök ailesine zarar verebilecek oluşu (%8), boşanılırsa günahkar olunacağı inancı (%8). Elde edilen cevaplar kadınların şiddet mağduriyeti söz konusu olduğunda dahi çocuklarını çift ebeveynli bir evde büyütmeye eğilimli olduklarını göstermektedir. Ayrıca yakın ilişki şiddetini açıklamaya yönelik sosyal kuramlarda yer verilen fiziksel ve ekonomik güç dengesizliğinin kadınların ilişkiyi sürdürme kararları üzerinde de etkili olduğu söylenebilir. Benzer şekilde bilişsel davranışçı yaklaşımlarda yer verilen algı, tutum, inanç ve değerlendirmelerin de ilişkiyi sürdürme kararı üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Sosyal ve bilişsel davranışçı kurama ilişkin değişkenlerle ilişkilendirilebilecek bu gerekçeleri mikro ve makro çevreden alınan sosyal desteğe ilişkin açıklamaların takip ettiği söylenebilir. Her ne kadar yüksek frekans değerine sahip olmasa da sosyokültürel normların da kadınların ilişkiyi sonlandırmak istememelerinde rol oynadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla, kadınların şiddet içerikli ilişkide kalmalarında farklı seviyelerden değişkenlerin açıklayıcı olduğu savunulabilir.

Anahtar Kelimeler: Yakın ilişki şiddeti, Mağdur kadın, Boşanma, İlişkiyi bitirme, Niyet, Neden 


Keywords: