BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülfer DOĞAN PEKİNCE, Emine GERÇEK ÖTER, Dicle Filiz YILDIRIM
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin davranışsal rolleriyle ilgili kültürel bir yapıdır. Toplumun cinsiyetlere yüklediği roller ve beklentiler, kadınların bazı haklarını alamamalarına veya kullanamamalarına neden olmaktadır. Bu durumlardan biri de kadınların çalışma yaşamında yer almalarıdır. Birleşmiş Milletlere üye devletler tarafından belirlenen evrensel bir eylem olan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kapsamında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi çerçevesinde, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşamda güçlendirilmesi gerektiği, kadın ve kız çocuklarının her alanda güçlenmesi, toprak, mülk ve ekonomik kaynaklar açısından erkeklerle eşit olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Araştırma, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ve annelerin çalışmasına yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma bir üniversiteye bağlı yüksekokulda gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma Haziran 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma 238 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Tanıtım Formu, “Annelerin Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma başlamadan önce gerekli tüm yazılı izinler alınmıştır. Öğrencilerin %60,9'u kız, %39.1'i erkektir. Sonuç olarak, cinsiyet rollerine yönelik tutumlar açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, çalışan annelere yönelik tutumlarda farklılık olmadığı görülmüştür. Bu tutumları etkileyen faktörler arasında baba mesleği ve mezun olunan lise gibi değişkenlerin olması, cinsiyet tutumları üzerinde aile ve eğitimin önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet rolü, Çalışan anne, Tutum, Üniversite öğrencisi, Toplumsal cinsiyet eşitliği 


Keywords: