BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevde ÖZDEMİR, Şükran ERTEKİN PINAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUM, ÇATIŞMA VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerine verilen eğitimin kadına yönelik şiddete ilişkin tutum, çatışma ve farkındalık düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Örneklemi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı birinci yarıyılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 87 (çalışma=45; kontrol=42) öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, kadına yönelik şiddet ve çatışma konularında eğitim yapılmış olan çalışma grubu ve eğitim yapılmamış olan kontrol grubu ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular: Eğitim sonrası çalışma ve kontrol grubu arasında Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği tüm alt boyutlarında ve toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Eğitim sonrası çalışma ve kontrol grubu arasında Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği alt boyutlarından çatışmaya ilişkin farkındalık, şiddete ilişkin farkındalık, çatışmayı etkileyen faktörlere ve çözümüne ilişkin farkındalık, empatiye ilişkin farkındalık, çatışmada fiziksel tepkilere ilişkin farkındalık, şiddetin etki ve boyutlarına ilişkin farkındalık, çatışma ve şiddetin doğasına ilişkin farkındalık ve toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Eğitim sonrası öğrencilerin şiddete yönelik tutumlarında değişiklik olmamış, ancak çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeylerinde anlamlı düzeyde artış olmuştur. Şiddete yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Eğitim, Kadına Yönelik Şiddet, Tutum, Çatışma ve Farkındalık. 


Keywords: