BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasemin KALKAN UĞURLU, Sevda TÜREN, Elçin Sebahat KASAPOĞLU
TÜRK KADINLARINDA AİLE İÇİ ŞİDDET, DUYGUSAL İYİ OLUŞ VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL VE İLİŞKİ ARAYICI ÇALIŞMA
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, kadınlarda aile içi şiddet, duygusal iyilik hali ve kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve ilişki arayıcı çalışmamızın örneklemini yetişkin yaş grubunda (18-65 yaş arası) olan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik şiddete bir veya daha fazla maruz kalmış kadınlar oluşturdu. Katılımcıların belirlenmesinde kartopu örneklem yöntemi kullanıldı. Çevrimiçi anket ilk olarak çalışmaya katılmayı kabul eden katılımcılara dağıtıldı ve başkalarına iletmeleri için teşvik edildi. Çalışmamızda toplam 139 kadına ulaşıldı. Verileri toplama için “Kadın Bilgi Formu”, “Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği (SVAWS)” ve “Kadın Sağlığı Ölçeği (WHQ)” kullanıldı. Tanımlayıcı analizler sunulurken sürekli değişkenler ortalama, standart sapma, minimum ve minimum olarak, kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile belirtildi. Normal dağılıma uymayan değişkenlerin analizinde Mann- Whitney U testi, parametreler arasındaki korelasyon karşılaştırılmalarında Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. Şiddetin iyilik hali üzerindeki etkisi Çoklu Regresyon Analizi ile analiz edildi. Araştırmanın sonuçları %95 güven aralığında ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 38.43±8.17 yıl, evlenme yaş ortalamasının 24.23±4.95 yıl, birliktelik süresinin 14.25±10.87 yıl olduğu ve çoğunlukla şehirde (%98) yaşadığı, üniversite mezunu (59) olduğu, gelir getiren bir işte çalıştığı (97), eşiyle tanışıp anlaşarak (%74.8), resmi nikahla (98.6) evlendiği ve 2 çocuğu (%36.7) olduğu belirlendi. Kadınların maruz kaldığı tehdit boyutunun 28.48±13.35, şiddet boyutunun 33.04±13.24 olduğu ve kadınların total SVAWS puanının 61.52±24.76 olduğu belirlendi. Katılımcılardan kaygı-korku ve uyku sorunları olan kişilerde daha yüksek SVAWS puanı olduğu belirlendi (p <0.05) Katılımcıların KVH risk faktörleri ve SVAWS puanları incelendiğinde HT, DM ve HL nedeniyle ilaç kullananlarda daha yüksek SVAWS puanı belirlendi (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada erken evlenen, eşi ve kendisi düşük eğitim düzeyine sahip olan, eşinin madde kullanımı ve başka partneri olan kadınların daha fazla aile içi şiddet gördüğü, aile içi şiddet gören kadınların daha fazla kaygı/korku ve uyku sorunları yaşadıkları ve KVH risk faktörlerinden olan hipertansiyon, kolestrol ve DM gibi hastalıklar nedeniyle ilaç kullandıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Anksiyete, Kadın, Kardiyovasküler hastalıklar, Uyku 


Keywords: