BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehtap AKTAŞ, Demet AKTAŞ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDET
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakış açısıyla kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık sağlamak amaçlanmıştır. Şiddet, insan hayatının her aşamasında karşılaşılabilen, bireyi ve toplumu ilgilendiren sosyal bir sorundur. Kadına yönelik şiddet ise, “kadınlara, sadece kadın olmaları nedeniyle uygulanan fiziksel, psiko-sosyal, ekonomik ve cinsel açıdan acı, üzüntü yaratan cinsiyet eşitsizliğine bağlı tehdit, alıkoyma veya zorlama gibi keyfi durumları barındıran insan hakları ihlali ve ayrımcılık biçimidir. Cinsiyet eşitsizliğine dayalı bu tip ihlal/ayrımcılıklar kadının aile ve toplum içinde sürekli baskı, sömürü, adaletsizlik yaşamasına neden olarak, topluma ve sosyal hayata katılmalarını, geliştirmelerini engellemektedir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet, kadınların işsizlik, yoksulluk, eğitim alamama ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Kadına yönelik şiddet, yerleşim yeri, yüksek sosyo-ekonomik ve eğitim durumuna bakılmadan dünyada ve ülkemizde hızlı bir artış göstermektedir. Dünya’da her 3 kadından 1’i, Türkiye’de ise kadınların %38’i eşi/partnerinden fiziksel ya da cinsel şiddete görmektedir. Kadına yönelik şiddetin temel kaynağına bakıldığında; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve iki cinsiyet arasında ataerkil yapıdan köken alan asimetrik güç ilişkisinin olduğu görülmektedir. Pek çok ataerkil toplumda erkek güçlü, lider; kadınlar ise itaatkar, köle gibi algılanmaktadır. Bu şekilde ataerkil düzen sürecek, itaat sağlanacak ve güç dengesizliğini korunacaktır. Toplumun dayattığı bu rolleri kadının içselleştirmesi, şiddeti kabul etmesine ve sessiz kalmasına neden olacaktır. Kadına yönelik şiddeti, kültür, sosyo-ekonomik düzey, kadının ekonomik özgürlüğünün olması da etkilemektedir. Sonuç olarak; Sosyal hizmet açısından, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadının farklı bir cinsiyetin tahakkümü altına girmesi, bağımlı kılınması engellenmelidir. Kadınların şiddet karşısında yaşama taleplerini göz önünde bulundurularak güçlenmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Toplumsal cinsiyet, Eşitsizlik, Kadın, Şiddet, Kadına yönelik şiddet 


Keywords: