BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ayhan AYTAÇ, Murat KORKMAZ
SPORDA CİNSİYET ALGISI VE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 
Birçok alanda ve sektörde olduğu gibi spor alanında da kadına yönelik uygulanan eşitsizlik oldukça fazladır. Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerine baktığımızda kadına yönelik taciz konusunda en fazla sorun yaşanan alanlardan birisini spor alanı ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği ortamlar almaktadır. Ayrıca diğer alanlar ve sektörlerle birlikte spor alanında da kadın erkek eşitsizliğinden söz edebiliriz. Bir önemli olumsuzlukların başında ise cinsiyet ayrımcılığıdır. Bu çalışmada spor alanında yaşanan kadın erkek eşitsizliği başta olmak üzere cinsiyet ayrımcılığının farklı boyut ile faktörler altında uygulamalı olarak incelenmesidir. Çalışmamızda daha öncesinde kullanılmamış bir ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek iki bölümden oluşan bir anket şeklindedir. Anketin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi, ikinci bölüm ise araştırmanın konusuna ilişkin 5’li likert ölçekten oluşan farklı sorulardan oluşmaktadır. Ölçek daha öncesinde kullanılmadığından ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliğin sağlanması amacı ile bir ön test yapılmıştır. Yapılan ön test sonrasında çalışmada kullanılan ölçme aleti anketin geçerlilik ve güvenirliliğini gösteren cronbach alfa katsayısı 0.76 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin üzerinde olması nedeniyle kullanılan ölçme aletinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırmamıza katılım sağlayan katılımcıların tamamına yakını spor alanında aktif faaliyet gösteren kişilerden oluşmaktadır. Farklı sosyal platformlar aracılığı ve internet teknolojisi kullanılarak katılımcılar belirlenmeye çalışılmıştır. Katılımcıların tamamı gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmaya katılım sağlamıştır. Hiçbir katılımcının kişisel bilgileri anket ve çalışmaya yansıtılmamıştır. Katılımcıların görüş ve düşüncelerine müdahale edilmemiş ve özgür irade ile düşüncelerinin anket formlarına yansıtmaları talep edilmiştir. Araştırma yaklaşık olarak 2 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde katılımcılardan elde edilen anket verileri SPSS ve EVİEWS istatistik programları kullanılarak farklı istatistik yöntem ile teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu spor alanında kadına yönelik eşitsizlik olduğunu, kadına yönelik tacize açık bir ortam olduğu, kadın erkek eşitliğinin birçok spor branş ile alanında olmadığını ifade etmiştir. Yapılan analiz sonrasında spor alanında kadın erkek eşitsizliğinin olduğu, kadına yönelik uygulanan cinsiyet ayrımcılığının spor alanında da yaşandığı sonucu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Kadın, Cinsiyet Ayrımcılığı, Şiddet, Uygulama, Eşitsizlik 


Keywords: