BİLDİRİ DETAY

Hande ŞAHİN, Kübra ARSLAN
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇİFTLER ARASI ŞİDDETİ KABUL DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 
Giriş: Şiddet, fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması olarak tanımlanmadır. Uygulanan şiddet tipine göre bir sınıflama yapıldığında; kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, engelliye yönelik şiddet, yaşlıya yönelik şiddet, çiftler arası şiddet, akranlar arası şiddet, kardeşler arası şiddet, flört şiddeti, LGBT şiddeti, mülteci şiddeti, kişinin kendine yönelik şiddet gibi çeşitli şiddet türleri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002’de düzenlediği toplantıda çiftler arası şiddet; tüm sosyal, ekonomik ve kültürel gruplarda ortaya çıkan; bir eşin diğerine fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Ebeveyn - çocuk ilişkilerinden akran ilişkilerine kadar her tür ilişkide karşımıza çıkabilen şiddetin en sık görüldüğü ilişkilerden biri de çift ilişkileridir. Her iki cinsiyetten eş de birbirlerine yönelik şiddet uygulayabilmektedir. Fakat tüm koşullarda da kadınlar için sonuçlar daha ağır olabilmektedir. Çift şiddetini kabulde cinsiyet farklarının yanı sıra ırksal farklar, eşlerden biri veya ikisinin madde kullanımı ve riskli alkol tüketimi, bağlanma stilleri, çocukluk yaşantılarında şiddete maruz kalma ya da tanık olma gibi farklı değişkenlerin de etkili olduğu görülmektedir. Yakın ilişkilerde şiddet gösterme ya da şiddete maruz kalma olasılıklarının azaltılması için şiddeti kabul eden bireylerin anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bireylerin hangi özelliklerinden dolayı şiddeti kabul ettiklerinin ortaya çıkarılması ileride yapılacak deneysel çalışmalara ışık tutacak ve uygulamacılar şiddetin azalması için müdahale yöntemleri planlayabileceklerdir. Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin de çiftler arası şiddeti kabul düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi bu noktada önem taşımaktadır. İlgili literatür incelendiğinde bu değişkenleri içeren çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlenmiştir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören öğrencilerin çiftler arası şiddeti kabul düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören 397 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 3 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Ankette öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik sorular (cinsiyet, yaş vb) ile Futhergill ve Stuart (1992) tarafından geliştirilip Sezer (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği” yer almaktadır. Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği; Foshee Fothergill ve Stuart tarafından 1992 yılında geliştirilen ve Sezer (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin orijinal formu, ergenlerin çiftler arasındaki şiddeti kabul düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik çalışması için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları ölçeğin toplam varyansın % 44’ünü açıklayan, öz değeri 1.00’in üzerinde tek faktör olduğunu göstermiştir. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 397 öğrenci katılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler arası ilişkiler için t testi ve varyans analizi gibi parametrik testler ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Süreç içinde ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Sonuç: Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin çiftler arası şiddeti kabul düzeylerinin cinsiyet, baba eğitim düzeyi ve aile içi şiddete maruz kalma değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çiftler Arası Şiddet, Sosyal Hizmet, Üniversite Öğrencisi 


Keywords: