BİLDİRİ DETAY

Kübra ARSLAN, Hande ŞAHİN
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Aile içi şiddet, bir aile üyesinin; diğer üyesi veya eski üyesine karşı fiziksel ya da psikolojik olarak hükmetme ya da zarar vermesidir. Aile içinde şiddet herhangi bir birey tarafından diğer bireye uygulanabilmektedir. Aile içi şiddet, duygusal istismardan başlayıp fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet gibi çeşitli tür ve özellikleri içeren genellikle de ev içerisinde kadın ve çocuğa uygulanan şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içi şiddet, her yaşta ve her sosyo-ekonomik düzeyde yaşananabilmektedir. Yaşanan aile içi şiddet, tüm aile üyelerinde olumsuz bir etki bırakmakta ve güvensiz bir ortam oluşmasına sebep olmaktadır. Aile içinde yaşanan şiddet çoğunlukla mahrem bir sorun olarak görülmekte ve geniş bir toplumsal düzeyde ele alınmamaktadır. Cinsiyetçi roller ve ataerkil bakış açısının da etkisiyle şiddet artarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra istenmeden yapılan evlilikler, sosyal ve kültürel farklılıklar, ekonomik sorunlar, aile dışındaki akraba ve komşuların etkileri, kronik hastalıklar, olumsuz alışkanlıklar da şiddetin sebepleri arasında yer almaktadır. Aile içi şiddet biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel kökenlere dayanan çok boyutlu bir sorun olduğundan çözümü kolay değildir. Soruna toplumun tüm kesimlerinde ve aynı anda tüm toplumsal oluşumlarda çözüm aranmalıdır. Bu bağlamda sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması daha detaylı çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacaktır. Amaç: Bu araştırma sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören 397 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 3 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından yapılan yüz yüze görüşmeler sonunda önceden hazırlanmış demografik bilgilerden ve ilgili literatür taranarak hazırlanan sorulardan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmaya toplam (N=397) öğrenci katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerin % 63.2’si daha önceden aile içi şiddete maruz kalmadığını belirtmişlerdir. Aile içi şiddet mağduru öğrenciler arasında duygusal şiddete uğradığını belirtenler ilk sırada yer alırken (%16.6), bunu fiziksel şiddete uğradığını belirtenler (%14.9) izlemektedir. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri aile içi şiddetin çocuk üzerinde büyük oranda (%48.1) psikolojik sorunlara yol açtığını belirtmişlerdir. Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkisinin azaltılması konusunda ebeveynlere eğitim verilmesi gerektiğini belirtenler ilk sırada yer alırken (%32.7), bunu sırasıyla çocuğa psikolojik destek sağlanmalı (%25.4) ve koruyucu-önleyici tedbirler alınmalı (%18.6) diyenler izlemektedir. Öğrencilerin aile içi şiddetin önlenmesine yönelik düşünceleri ise sırasıyla; aileler bilinçlendirilmeli (%59.7), medyanın etkisi azaltılmalı (%10.3) ve eğitim verilerek kadın istihdamı arttırılmalı (%9.6) olarak belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi sosyal hizmet bölümünde öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğun daha önce aile içi şiddete maruz kalmadığı belirlenmiştir. Aile içi şiddet yaşayan öğrencilerin ise daha çok duygusal şiddet yaşadığı saptanmıştır. Sosyal hizmet bölümü öğrencileri aile içi şiddetin özellikle çocuklar üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir. Bu olumsuz etkinin azaltılması için ailelere psiko-sosyal destek verilmesinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca öğrencilerin bilinçlenme konusunda duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Şiddet, Aile İçi Şiddet, Öğrenci

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Şiddet, Aile İçi Şiddet, Öğrenci 


Keywords: