BİLDİRİ DETAY

Sinem SALAR, Hülya KAYIHAN
ŞİDDET GÖRMÜŞ KADINLARDA ERGOTERAPİNİN AKTİVİTE VE ROL YETERLİLİĞİNE ETKİSİ
 
Kadına yönelik şiddet, kadınların bağımsız yaşam becerilerini ve günlük aktivitelere katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmanın amacı şiddete maruz kalan kadınlara uygulanan ergoterapi müdahalesiyle, bu kişileri “aktiviteler yoluyla güçlendirmek” ve çevrenin destekleyici etkisini artırmaktır. Araştırma deseninde niceliksel ve niteliksel analiz yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem kullanıldı. İki konukevinde kalan 13 kadın ile yapılan değerlendirmeler sonrasında 10 müdahale alanı (para yönetimi, iş arama- sürdürme becerileri, stres yönetimi, sosyal beceri-girişkenlik, ebeveynlik, ulaşım, bilgiye ulaşma becerileri, güvenliği planlama, bilişsel beceriler ve ağrı yönetimi) belirlendi. Bu alanlara yönelik 4 haftalık (16 seans) bireysel ve grup eğitimleri gerçekleştirildi ve çevresel müdahaleler uygulandı. Değerlendirmeler müdahale öncesi, sonrası ve 3. ayda yapıldı. Ergoterapi müdahalesi sonrasında aktivite-rol katılımı ve aktivite-rol yeterliliği alanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,01). Katılımı etkileyen kişisel faktörlerden irade ve alışkanlık puanlarında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edildi (p<0,05). Bilişsel beceriler, iletişim-etkileşim ve süreç becerileri ile çevre alanı puanlarında istatistiksel olarak anlamlı değişim bulundu (p<0,01). Depresif semptomlarda ve travmatik stres belirtilerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma tespit edildi (Sırasıyla; p<0,05; p<0,01). Kişilerin motor beceri seviyesinde ve aktivitelere verdiği önem derecesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). Katılımcıların tamamı, ergoterapi müdahalelerinden fayda gördüklerini ve ağırlıklı olarak para yönetimi, stres yönetimi ve iş arama becerilerini günlük yaşamlarında kullandıklarını belirtti. Sonuçlar, katılımcıların plan yapma ve problem çözme becerilerinde artışı ve eğitimin/yaşam boyu öğrenmenin önemini keşfetme konusunda farkındalığın geliştiğini ortaya koydu. Karma yöntemle elde edilen bilgiler ışığında, konukevinde gerçekleştirilen ergoterapi müdahalelerinin, şiddet görmüş kadınların bağımsız yaşamalarına ve güçlendirmeye katkı verdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergoterapi, kadına yönelik şiddet, konukevi, güçlendirme 


Keywords: