BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başar AYRIBAŞ, Beycan Gözde AYHAN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET: BIR ÜNIVERSITE HASTANESINDE GERÇEKLEŞEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELIK ŞIDDETIN ARAŞTIRILMASI
 
Öz: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet gittikçe artmakta olan ve güncelliğini halen koruyan bir sorundur. Şiddetin sonuçları olarak sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu ve mesleki tatmin problemleri yaşadığı gösterilmiştir. Yöntem: Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 2017 yılından itibaren yaşanan sağlık çalışanına yönelik şiddet olayları Beyaz Kod uygulaması sistemi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Toplamda 49 farklı şiddet olayı incelenmiş ve farklı değişkenler üzerinden analiz edilmiştir. Sonuçlar: Analizi yapılan 49 farklı şiddet olayının 27inde mağdur kadın, 22sinde erkek olarak bulunmuştur. 21 olayda mağdur doktor, 23 olayda hemşire, 3 olayda veri giriş elemanı/sekreter, 1’er olayda ise güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmuştur. Mağdurların ortalama yaşı 32.14, saldırganlarınki ise 39.08 olarak saptanmıştır. En sık şiddet olayının yaşandığı bölümler Acil Servis, Dahiliye ve Kardiyoloji olmuştur. Saldırganlardan 14’ü kadınken 35 tanesi erkek olarak bulunmuştur. 41 olayda şiddet sözel ve/veya tehdit, 7, olayda fiziksel ve sözel şiddet, 1 olayda ise fiziksel şiddet olarak gerçeklemiştir. Saldırganların en sık şiddet gerekçesi olarak önerilen tedaviyi kabul etmemeleri ve randevu/hasta sırası uyumsuzlukları önplana çıkmaktadır. Tartışma: Elde ettiğimiz veriler göstermektedir ki sağlıkta şiddetin kurbanı en çok hemşire ve doktorlar olmaktadır. Mağdurlar genel olarak kadınken saldırganlar erkek cinsiyettendir. Şiddetin yoğunlaştığı belirli branşlar gözlense de tüm tıbbi hizmetleri kapsayacak şekilde yaygın olduğu gözlenmiştir. Bulgularımız sağlıkta şiddetin mağdur ve faillerinin daha iyi anlaşılarak önleyici politikaların hedef kitlelerini belirlemede katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta şiddet, Beyaz kod, Şiddet 


Keywords: