BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Canan ALBEZ
OKULLARDA ŞİDDET VE DİSİPLİN POLİTİKALARI
 
Okullarda şiddetle mücadelede ortaya çıkan disiplin politikaları ve araçlarını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada literatür taraması yapılmıştır. Yapılan doküman analizinde okullarda disiplin politikalarının proaktif ve reaktif anlayış temelinde sürdürüldüğü; bir dizi eylem neticesinde ortaya çıkan kurumsal öğrenmelerin politikalara yön verdiği anlaşılmıştır. Araştırmada okulda şiddeti önlemede okul toplum üyelerinin zihni modellerinin etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada destekleyici, iyileştirici, onarıcı adalet uygulamaları ile pozitif disiplin uygulamalarının şiddetle mücadelede etkili olduğu, mutlu ve güvenli okulla ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırmada cezalandırıcı ve dışlayıcı (sıfır tolerans) disiplin politikalarının yanlış davranışları azaltmadığı veya engellemediği, dezavantajlı gruplara yönelik eşitsizliğe neden olduğu, olumsuz sosyal ve akademik sonuçlarının olduğu, okullarda güvenlik ve polis varlığını artırdığı yönünde bulgular tespit edilmiştir. Ayrıca okuldan uzaklaştırılan veya ihraç edilen öğrencilerin toplumsal bozulma ve şiddet döngüsünün dayanağı haline geldiği yönünde görüşler tespit edilmiştir. Okulda şiddetle mücadelede okuldaki şiddetin türünü, düzeyini, görülme yerini, biçimini, sıklığını ve nedenlerini tespit edecek bir farkındalığın ön koşul olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada etkili disiplin politikaları araçları arasında okulun değerleri ve etik kültürü, şiddet farkındalık eğitimleri, okul toplumu lehine okul-çevre güvenliğini destekleyen okul şiddet eylem planları, sosyal-duygusal öğrenmeleri, pozitif davranışı destekleyecek programlar ve etkinlikler, öğretmenler, öğrenciler, veliler, toplum ve teknoloji temelli çalışmalar, okul fiziki ortamı ve imkânların yer aldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul, Şiddet, Okul disiplin politikaları 


Keywords: