BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN
KIRSAL KESİM ÖRNEĞİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARININ ANALİZİ
 
Amaç: Fiziksel güç veya kuvvetin, tehdit yoluyla ya da fiili olarak, kendisine, başka bir kişiye, bir gruba ya da topluluğa karşı, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu ya da yoksunlukla sonuçlanan veya yüksek sonuçlanma ihtimali olan kasıtlı kullanımı olarak tanımlanan şiddet; toplumun gözyaşı kaynağı ve hepimizin yaşamını, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden evrensel bir beladır. Her yıl dünya çapında 1,6 milyondan fazla insan şiddet sonucu hayatını kaybetmektedir. Öldürme amaçlı kasıtlı bir eylem olan ve mağdur için tartışmasız en kötü sonucu doğuran cinayet, genel olarak tüm şiddet suçlarının en önemlisi olarak kabul edilir. Bu çalışma kırsal kesim örneğinde öldürme suçlarını inceleyerek profil ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışmada 2010-2015 arasında kırsal kesimde işlenmiş kasten öldürme suçlarından seçilen 51 olay raporlara dayanılarak incelenmiştir. Bulgular: Cinayetlerin %65’i ateşli silahlarla işlenmiştir. Bu silahların %60’ı ruhsatsızdır. Olayların yaklaşık yarısında kurban aile içinden birisidir. Katillerin tamamına yakını kurbanını önceden tanımaktadır. Kasten öldürme suçları genellikle tartışma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle var olan husumet, mağdurun küfür veya hakareti, namus ve ruhi bunalım gerekçesiyle işlenmektedir. Mağdurların %20’si arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceden var olan husumet, %12’i de namus gerekçesiyle öldürülmüştür. Kasten öldürme olaylarının %30’u failin veya mağdurun konutunda, %50’den fazlası da arazi veya tarlada gerçekleşmiştir. Faillerin tamamına yakını erkek, mağdurların üçte bire yakını kadındır. Mağdurların %70’den fazlası faillerden daha yaşlıdır. Suçluların %28’i 15-19 yaş grubundadır. Mağdurların %30’u 44-52, %24’ü 22-30 yaş grubunda olup, %10’u 70 yaşın üstündedir. Sonuç: Öldürme olaylarında en çok kullanılan araç ateşli silahtır. Ateşli silahlara erişimin kısıtlanması kasten öldürme olaylarında kayda değer bir düşüş sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kasten öldürme, şiddet, şiddet suçları 


Keywords: