BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÇIRAK
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ EKONOMİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmada, kadına yönelik aile içi ekonomik şiddetin toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilmesi esas alınmıştır. Çalışma, derleme bir araştırma niteliğindedir ve araştırma sorununa yönelik yayınlanmış makale ve çalışmaları değerlendirerek araştırma sorununa yanıt aranmıştır. Çağımızın en önemli toplumsal sorunlarından olan kadına yönelik şiddet; toplumun kamusal ve özel alanlarında cinsiyet temelli ayrımcılığa bağlı olarak meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik uygulama biçimleriyle kadının bedensel bütünlüğüne zarar veren, ruh sağlığını etkileyen ve ekonomik anlamda bağımlı olmasına neden olan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik aile içi şiddette, bireysel ve toplumsal birçok faktörün yanı sıra özellikle toplumsal cinsiyet algısının önemli rol oynadığı bildirilmiştir. Kadına yönelik aile içi ekonomik şiddet; kadının ekonomik kaynakları edinme ve kullanma özgürlüğünü kısıtlayan, ekonomik bağımsızlığını yitirmesine neden olan, kadının maddi kaynaklarına yönelik kontrol, sömürü ve istismar içeren ve buna benzer kasıtlı olarak gerçekleştirilen diğer eylemler olarak nitelendirilebilir. Ataerkil düşünce yapısı ve toplumun kültürel kodlarının erkek ve kadına yüklediği toplumsal cinsiyet rolleri, kadına yönelik ekonomik şiddetin temel nedenleridir. Kadınların sıklıkla ekonomik özgürlük ve destek eksikliği, aile ve toplum baskısı gibi nedenlerle bu şiddete katlandıkları görülmektedir. Bu bağlamda kadına yönelik ekonomik şiddetin toplumsal cinsiyet perspektifi kapsamında incelenmesi ve sonuçların ortaya koyulması yoluyla; birey ve toplumun bilgilendirilmesi, akademik alanda yapılacak yeni araştırmalara kaynaklık etmesi, kurum ve kuruluşların çalışmada ele alınan soruna yönelik toplumsal farkındalık sağlama amacıyla hazırlanacak müdahale programlarının planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasına hizmet etmek istenmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan İstanbul Aydın Üniversitesinde yüksek lisan zorunlu yayın için hazırlanmıştır. ORCID ID: 0000-0003-4679-3766)

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına yönelik şiddet, Ekonomik şiddet, Toplumsal cinsiyet 


Keywords: