BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rüstem AŞKIN, Yasemin KUŞ
İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET: ÖNCÜLLERİ, SONUÇLARI VE ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖNERİLER
 
Modern iş yaşamı ile rekabet neredeyse aynı anlama sahiptirler. Günümüz iş yaşamında yalnızca işletmeler değil çalışanlar arasındaki rekabetin de her geçen gün artış gösterdiği gözlenmektedir. Örgütsel hedeflerin agresifleşmesi, çalışma standartlarının hızla değişimi ve iş davranışlarının alışılagelmişin ötesine geçmesi, işi ve işyerini adeta psikolojik şiddet sahnesine dönüştürebilmektedir. Geleneksel fiziki çalışma ortamlarının yerini mobil ve uzaktan erişime dayalı esnek çalışma düzenine bırakmıştır. Bu değişim ile birlikte psikolojik şiddet, daha farklı boyutlara ve 7/24’lük zaman dilimine kaymıştır. İş yaşamında psikolojik şiddetin fiziksel şiddete kıyasla daha yaygın ve sık olduğu belirtilmekte ve birçok ülkede ulusal bir salgın ve halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. Psikolojik şiddet, mağdur üzerinde önemli ruhsal, sosyal ve psikosomatik sorunlar oluşturabilen saldırgan taktikleri içermekte, yoğunluğu ve tekrarlayıcılığı ile orantılı olarak değişik ruhsal sonuçlara yol açabilmekte ve Aynı zamanda örgüte yönelik birçok olumsuz tutum ve davranışın ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Örgütlerin devamlılığı için en kıymetli sermaye olan nitelikli insan kaynağının iyi oluşunu sağlamak ve korumak en önemli konulardan biridir. Bu nedenle potansiyel risk faktörlerinin tanımlanması ve önüne geçilmesi için çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda psikolojik şiddet kavramı iş yaşamı bağlamında ele alınmakta; psikolojik şiddetin tanımlanması ve kapsamı, toplumsal, örgütsel ve bireysel boyutta şiddet nedeni olabilecek faktörler ve etkilerini alanyazın kapsamında incelenmekte ve iş yaşamında psikolojik şiddeti önlemeye yönelik öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşyerinde psikolojik şiddet, Ruh sağlığı, Örgütsel faktörler, Bireysel farklılıklar 


Keywords: