BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÇAMLIBEL, Nevin USLU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADÖLESAN EVLİLİKLER HAKKINDA GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
 
Adölesan evlilikler konusu, sosyal, hukuksal, fiziksel ve psikolojik boyutları olan ciddi bir toplumsal sorundur. Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin adölesan evlilikler hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, bir üniversitenin 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmayı katılmayı kabul eden 13 hemşirelik bölümü öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada etik kurul izni ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Fenomenolojik tipteki çalışmada veriler; “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile bireysel derinlemesine görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Veriler, tematik analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin görüşlerine göre beş ana tema belirlenmiştir. Bu temalar şunlardır: 1) Normalleşen yanlış değerler 2) Tutum ikilemleri 3) Güç eşitsizliği 4) Aile yapısı 5) Güçlendirme politikaları Bu çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin erkek egemenliği, güç eşitsizliği, aile yapısı ve kız çocuklarına yeterince söz hakkı verilmemesi nedenleriyle adölesan evliliklerin devam ettiğini düşündükleri görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin, adölesan evliliklerin önlenmesi ve azaltılması için multidisipliner yaklaşıma ve devlet politikalarının geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmaları dikkat çekicidir. Toplumların aydın kesimlerini oluşturan üniversite öğrencileri, içinde yaşadıkları dünyanın bugünü ve yarınlarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptirler. Özellikle hemşireler, adölesan evliliklerin ve beraberinde adölesan gebeliklerin getireceği riskler konusunda bireyi, aileyi ve toplumu eğitme rolüne sahiptirler. Gelecekte adölesan evliliklerin önlenmesine yönelik multidisipliner ekip yaklaşımı ile hemşirelerin rol aldığı müdahale çalışmalarının yapılması ve bu konuda bir hizmet modeli geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan evlilik, Kalitatif, Hemşirelik. 


Keywords: