BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayça BALMUMCU, Hilal YÜCEYILMAZ
GENÇ KADINLARDA SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: İnternet kullanım oranlarının sürekli olarak artması hayatımızı birçok alanda kolaylaştırsa da zaman zaman olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. İnternetin sorunlu kullanımı, internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber mağduriyet gibi kavramlar internet kullanımının artışıyla orantılı şekilde ilgi çekmekte ve tartışılmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşan ve zorbalığın dijitalleştirilmiş hali olarak ortaya çıkan sanal zorbalık bireyler için çağın en önemli tehditlerinden birisi haline gelmiştir. Amaç: Bu araştırmanın amacı üniversitede öğrenim gören genç kadınların siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeylerinin incelenmesidir. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini bir üniversitede öğrenim gören 1165 kız öğrenci oluşturmuştur. Örneklem sayısı, evrendeki birey sayısı bilinen örneklem hesaplama formülüne göre 450 kız öğrenci olarak saptanmıştır. Araştırma verileri Tanımlayıcı anket formu ve Üniversite Öğrencileri için Yenilenmiş Siber Zorbalık Ölçeği ile yüz yüze toplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda öğrencilerin siber zorbalık ölçek toplam puan ortalaması 12.65 ± 3.61, siber mağduriyet ölçek toplam puan ortalaması ise 15.4 ± 5.38 olarak bulunmuştur. Siber zorbalık ve siber mağduriyet ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Siber zorbalık ölçek toplam puanının internet kullanım amacına, sosyal ağ hesabı bulunmasına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Siber mağduriyet ölçek toplam puanının ise baba eğitim düzeyi, internet kullanım amacına, sosyal ağ hesabı bulunmasına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin siber mağduriyet oranlarının siber zorbalık oranlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda siber zorbalık ve siber mağduriyet ölçekleri arasında anlamlı pozitif bir ilişkinin olması siber zorbalık yapanların aynı zamanda siber mağdur olabileceğini de göstermektedir. Bu bağlamda öğrencilerde siber zorbalık ve siber mağduriyet kavramları ile ilgili farkındalığın artırılmasının siber zorbalık davranışlarının önüne geçebileceği ve siber mağduriyet yaşama olasılıklarını azaltabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, üniversite öğrencileri, kadın, şiddet 


Keywords: