BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak ŞAHİN
ERKEKLİK ROLLERİ VE ŞİDDET
 
Erkeklik tarihsel süreçte bazı ölçütler çerçevesinde inşa edilmiştir. Her ne kadar kültürel görelilik gereğince erkeğe atfedilen değerler kültürel farklılık gösterse de eve ekmek getiren erkek tipolojisi ortak bir erkeklik rol setini oluşturmuştur. Hangi görevleri üstlenmeleri gerektiği erkeklere sosyalizasyon boyunca öğretilmektedir. Yaşamın tüm safhalarında bu görevler kabuk değiştirmektedir; ancak beklentiler aynı kalmaktadır. Ataerkil kodlar erkeklerin uyması ve kaçınması gereken kuralları dayatmaktadır. Olumlayan ve olumsuzlayan stereotipler olarak tanımlanabilecek bu kodlar genel bir erkeklik algısı yaratmaktadır. Bu stereotiplere göre erkek her zaman güçlü olmak zorundadır. Zayıflık belirtisi erkeklerin toplumsal statülerini zedeleyecektir. Bu bakımdan erkeklik bir kere sahip olunan bir nitelik değildir, sürekli sınava tabi tutulmaktadır. Erkekler erkek olmayı ispatlamak için olumsuzlayıcı sterotiplerden kaçınmak durumundadır. Güçsüz, hassas, edilgen ve duygusal görülmemek adına yorucu biri performans sergilenmektedir. Bu performansın şiddete dönüşmesi olağandır. Şiddet kimi zaman diğer erkeklerin desteğini de alabilmektedir. Bu çalışmada, erkekliğe biçilen rollerin erkekleri haşin olmaya sevk ettiğini, saldırgan davranışlara yol açtığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda erkeklik ve şiddet konulu literatür incelenecek, ayrıca bazı popüler kültür ürünlerinden (film, dizi, müzik vd.) örnekler verilecektir. Erkekliğin ispatlanması erkeklik aktiviteleri olarak ifade edilebilecek eylemlere bağlıdır. Erkeğin tüm toplumsal etkileşimlerini belirleyen bu eylemler çetin bir rekabetle ve başarısızlık riskiyle doludur. Sürekli bir sınanma durumunda olmak başa çıkması zor olan krizlere gebedir. Bu çalışmanın bulgularına ve ulaştığı sonuca göre, erkekleri kuşatan roller, erkeklerin kadınlarla ve diğer erkeklerle gerilim ve huzursuzluk dolu bir ilişki içinde olmalarına yol açmaktadır. Kendilerini ispatlamak ile sorumlu olmak, tedirginliğe ve şiddet içeren davranışlara neden olabilmektedir. Erkeklik onurunu yitirmekten korkmak hırçınlık üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Erkeklik, Şiddet. 


Keywords: