BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ARAÇ ILGAR
DİJİTAL OYUNLARDA ŞİDDET
 
Günümüzde çocukların dijital dünyada geçirdiği süre azımsanmayacak boyutlara ulaşmıştır. Popüler eğlence araçlarından olan dijital oyunlar; çocuklar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir platform halini almıştır. Dijital oyunlar eğitim ve gelişim gibi birçok alanlarda kullanılmakla birlikte, bu oyunlardaki şiddet unsurlarının çocuklarımızın gelişiminde risk teşkil ettiği bir gerçektir. Oyunların içeriğinde yer alan şiddet olgusu çocukların psikolojisi ve sergileyecekleri davranışlar üzerinde önemli bir faktördür. Dijital oyunlar, çocukların eğitim döneminde onlar için fiziksel bir ortam oluşturmasa da onlar için sanal ve istediklerini yapabildikleri sınırsız bir evren oluşturmaktadır. Şiddet ve saldırganlık kavramları toplumdan topluma ve kültürden kültüre değişiklik göstermiştir. Başkalarını tehdit eden ve insanlara fiziksel ve zihinsel zarar vermeye yönelik davranışlar şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte saldırganlığın birçok tanımı ortaya konmuştur. Hatta dijital oyunlar sayesinde şiddete estetik bir boyut da kazandırıldığı da söylenebilmektedir. Bu duruma birçok kişinin oynadığı dijital savaş oyunları örnek verilebilmektedir. Dijital oyunlar sayesinde şiddeti normalleştirmek, şiddetin toplum içerisinde kabul edilebilir bir davranış olabileceğini kabullenmenin yolunu açabilmektedir. Bu görüşlerden hareketle, derleme yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı; dijital oyunlardaki şiddet unsuruna yönelik sonuçlara ulaşmaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; video oyunlardaki şiddet algısı ile gerçek hayattaki şiddet algısı arasında güçlü bir bağ olduğu tespit edilmiş, şiddet unsuru içeren dijital oyunların, çocukları saldırgan daranışlara yönelttiğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dünya, Dijital Oyun, Şiddet 


Keywords: