BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hande YAĞCAN, Aleyna BÜLBÜL, Burcu TAYLAN, Tuğçe ÇETİN, Miray AKKUŞ
COVİD-19 PANDEMİSİNDE YAŞANAN AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADININ YAŞAM KALİTESİ VE DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Covid-19 pandemi döneminde kadınların şiddete maruz kalma, aile içi şiddetin yaşam kalitesi ve doyuma etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmanın verileri Temmuz- Eylül 2021 tarihleri arasında “Birey Tanıma Formu”, “WHOQOL-BREF (Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği-Kısa Formu)”, “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve “Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği” kullanılarak, veri toplama araçlarının Google Anket uygulaması formatında sosyal medya platformlarında (facebook, instagram, twitter vb.) paylaşılmasıyla 106 gönüllü kadından toplanmıştır. Araştırma için DEÜ girişimsel olmayan çalışmalar etik kurulundan ve sağlık bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programı ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınlar 11.28±9.56 yıldır evli olup, %18.9’u pandemi döneminde eşleri ile olan ilişkilerinin bozulduğunu, %26.4’ü daha iyiye gittiğini, pandemide en çok %21.7’si ev işleri, %17.9’u internet bağımlılığı ve %14.2’si iş yeri problemleri nedeniyle tartıştıklarını belirtmiştir. Pandemiden önce kadınların %10.4’ü ve pandemide %1.9’u şiddete uğradığını ifade etmiştir. Kadınların %8.5’i eşi tarafından %5.7’si duygusal- psikolojik şiddete uğradığını belirtmiştir. Yaşam doyum ölçeği toplam puan ortalaması 15.20±4.26 (min:5- max:25), DSÖ yaşam ölçeğine göre kadınların yaşam kalitesi %57.27, alt boyutları olan fiziksel sağlık %52.68, psikolojik sağlık %59.81, sosyal ilişkiler %59.08 ve çevre %47.09 oranında olduğu saptanmıştır. Aile içi kadına yönelik şiddet ölçeği toplam puan ortalaması 65.76±11.29, fiziksel şiddet 10.61±2.00, duygusal şiddet 15.95±2.38, sözel şiddet 14.53±3.51, ekonomik şiddet 12.81±2.76 ve cinsel şiddet 11.84±2.74 olarak bulunmuştur. Sonuç: Pandemide kadınların yaşam kalitesinin ve yaşamdan aldıkları doyumun ortalamanın üzerinde olduğu, aile içi şiddet görülme oranın düşük düzeyde olduğu ve hatta pandemi öncesine göre azaldığı saptanmıştır. Kadınların en yüksek düzeyde duygusal şiddete uğradıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, Covid-19 pandemisi, yaşam kalitesi, yaşam doyumu 


Keywords: