BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia ATİLLA, Adem YAVUZ, Semra KOCAÖZ
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GEBELERİN EŞ ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI
 
Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemi sürecinde gebe kadınların eş şiddetine maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel olarak yapılan bu araştırmada veriler, Eylül 2021 - Ekim 2021 tarihleri arasında bir Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran COVID-19 pandemisi öncesi en az bir yıl evli olan, 18 yaş üstü, okuma-yazma bilen, çalışmaya katılmayı kabul eden gebelerden toplanılmıştır. Araştırma evrenini, belirtilen sürede polikliniklere başvuran 480 gebe kadın oluşturmuştur. Verilerinin toplanmasında “Gebe Tanıtım Formu” ve “Gebelikte Eş Şiddetini Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve şiddet durumlarındaki değişimin değerlendirilmesinde McNemar Testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma, 456 gebe kadının (%95) çalışmaya katılımı ile tamamlanmıştır. COVID-19 pandemisi öncesi gebe kadınlardan, %27,6’sı duygusal, %24,8’i ekonomik, %6,4’ü cinsel ve %5.3’ü fiziksel şiddet davranışlarından en az birine maruz kaldığını bildirmiştir. COVID-19 pandemisi sırasında gebe kadınların, %33.3’ü duygusal, %28,9’u ekonomik, %6.6’sı fiziksel ve %5.7’si cinsel şiddet davranışlarına maruz kalmıştır. COVID-19 pandemisine bağlı sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında gebelerin, %33.6’sı duygusal, %28.3’ü ekonomik, %5.9’u ise cinsel ve % 5.5’i ise fiziksel şiddet davranışlarından en az birine maruz kaldığı belirlenmiştir. COVID-19 pandemisi öncesi şiddete maruz kalma durumlarına kıyasla, COVID-19 pandemisi sırasında ve sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında, fiziksel ve cinsel şiddet türlerine maruz kalma durumlarındaki değişimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), duygusal ve ekonomik şiddet türlerine maruz kalma durumlarındaki değişim arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Sonuç: Gebe kadınlar, çoğunlukla duygusal ve ekonomik türde eş şiddeti davranışlarına maruz kalmakta ve COVID-19 pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları bu şiddet davranışlarına maruziyeti arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Gebelikte Eş Şiddeti, Koronavirüs Pandemisi 


Keywords: