BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Birgül VURAL, Hakan AVAN, Selin SÖYÜNMEZ, Elif Tuba KOÇ, Mukaddes DEMİR ACAR
ÇOCUKLARIN AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışma, çocukların aile içi şiddete maruz kalma ölçeğinin (Child Exposure to Domestic Violence (CEDV) Scale) Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmak amacıyla yürütülmüştür. Yöntem: Metodolojik türde yürütülen çalışma 1 Haziran 2020 – 1 Ocak 2022 tarihleri arasında, 10- 16 yaş arasındaki toplam 694 çocuk ile tamamlanmıştır. Çalışmada Çocuk ve Ebeveyn Tanıtıcı Özellikler Formu ve Çocukların Aile İçi Şiddete Maruz Kalması Ölçeği kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzde ve ortalamalar, ölçeğin psikometrik değerlendirilmesinde kapsam geçerliliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach α, madde toplam korelasyonu ve test-tekrar test analizi ile yapılmıştır. Bulgular: Ölçek 33 madde ve 2 bölüm oluşmaktadır. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alfa (iç tutarlılık) katsayısı .91 olarak bulunmuştur. Toplam ölçek 6 bileşenden oluşmakta ve açıkladığı toplam varyansın %69,667 olduğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu bulunmuştur. Sonuç: Ölçek, ülkemizde 10-16 yaş grubu çocuklarda aile içi şiddete maruz kalma durumlarını değerlendirmek için yeterli düzeyde psikometrik özelliklere sahip güvenilir bir ölçme aracıdır. Ölçeğin daha sonra yapılacak araştırmalarda çocukların maruz kaldığı şiddetin belirlenmesine yönelik önemli bir açığın kapatılmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çalışma diğer şiddet ölçeklerden farklılık göstermektedir. Çalışma verilerine ilk defa çocuğun kendisi cevap vermiştir. diğer ölçeklere ebeveynler cevap verdiğinden şiddete yönelik tutumları verilerin toplanması ve sonuçlarını etkileme ihtimali yüksektir. bu nedenle bu ölçek çocukların maruz kaldığı şiddetin belirlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Aile, Şiddet, Geçerlik, Güvenirlik 


Keywords: