BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve SEVEN ARTUKSÜER, Sunay FIRAT
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERGENLERDE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARIN AİLEDEKİ KORUYUCU ETKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç Araştırma, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran ergenlerin şiddete yönelik tutumlarının onlara bakmakla yükümlü olan ailelerindeki koruyucu etkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran 11-18 yaş aralığındaki 380 ergen birey ve aile bireyleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ergenlerin şiddete yönelik tutumlarını belirleyebilmek için; “Ergenler için Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği”, ailelerdeki koruyucu etkenleri belirleyebilmek için “Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği” ile “Sosyodemografik Veri Formu” kullanılmıştır. Veriler, 01 Nisan-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın verilerine ilişkin istatistiksel analizler için SPSS adlı program kullanılmıştır. Bulgular Araştırmanın bulgularında, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniğine başvuran ergenlerin şiddete yönelik tutumları ailedeki koruyucu etmenler açısından incelendiğinde; ebeveynlerinin aile durumuna (UYD-TEY (p=0,016), STR-AZ (p=0,029), eğitim düzeyine (SOS-DES (p=0,001) ve STR-AZ (p= 0,007), ailedeki çocuk sayısına (SOS-DES (p=0,036), gelir düzeyine (UYD-TEY (p=0,012), SOS-DES (p=0,006) ve STR-AZ (p=0,007), polikliniğine başvurma nedenlerine STR-AZ (p=0,029), ŞYTÖ (p=0,006), aile içerisinde ergenlerin şiddete tanık olmasına ve maruz kalmasına (UYD-TEY (p= 0,001), STR-AZ (p=0,005), ŞYTÖ (p=0,046), ailelerinden algıladıkları tutuma (UYD-TEY (p<0,001), SOS-DES (p=0,008), ŞYTÖ (p=0,003), internet kullanım sürelerine (UYD-TEY (p=0,037), STR-AZ (p=0,009), ŞYTÖ (p=0,001) göre anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak ruhsal sorunları olan ergenlerin saldırganlık ve şiddet davranışlarının erken dönemde belirlemesi ve bazı değişkenlerin ailedeki koruyucu etkenler ile arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunlar, Şiddete Yönelik Tutum, Ailedeki Koruyucu Etkenler 


Keywords: