BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu COŞANAY GÜLEY, Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Oğuz EMRE
ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
 
Eğitim, sağlık, sosyal alanlarda çalışabilen çocuk gelişimciler mezun olduklarında Sağlık, İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağı bulabilmektedir. Çocuk Gelişimciler, çocuğun gelişimini takip ederek gelişimsel gerilikleri tespit edip önleme, bireylerin ihtiyaçlarını belirleyerek destekleyici programlar hazırlayıp sunma, 0-18 yaş arasındaki çocukların gelişimini bütüncül olarak değerlendirme konularında önemli bir role sahiptir. Bu gelişim alanlarından biri de cinsel gelişimdir. Cinsel gelişimin sosyal, biyolojik ve psikolojik yanlarının olduğu ve söz konusu etkenlerden dolayı tamamlanamaması durumunda çocuğun bir yetişkin-ergen-başka bir çocuk tarafından her türlü cinsel eyleme maruz bırakılması cinsel istismarın önemli göstergesidir. Çocuklar için örseleyici bir durum olan cinsel istismarın çocuk gelişiminde önemli bir role sahip olan çocuk gelişimciler tarafından tespiti ve bildirilmesi, müdahale çalışmalarının başlatılabilmesi, psikolojik yıkımların önüne geçilebilmesi gereklidir. Bu nedenle, araştırmada çocuk gelişimci adaylarının çocuk cinsel istismarı hakkındaki görüşlerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi tekniği kullanılacaktır. Araştırmanın örneklemini bir Üniversitenin Çocuk Gelişimi Programında öğrenim görmekte olan 9 öğrenci oluşturacaktır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilerek içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Araştırma sonucunda, katılımcıların çocuğun cinsel istismara en çok maruz kalma yaşı ve nedenleri, cinsel istismara maruz kalma şekilleri, bu çocukların tespiti, takibi, iyileştirilmesi süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiği, hangi nedenlerle gizli tutulmaya çalışıldığı, mağdur çocukların hangi durumlarda hangi kurumlara yönlendirilebileceği, ailenin bu süreçte verebileceği tepkiler ve buna karşı önlemler, sosyal desteğin kullanımı, istismarın nesiller arasındaki aktarımı konularına ilişkin görüşler belirlenecektir. Görüşler doğrultusunda çocuk gelişimci adaylarının çocuk cinsel istismarı ile ilgili eğitim ihtiyaçları tespit edilecektir. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimci, cinsel istismar, çocuk, görüşme, eğitim. 


Keywords: