BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bediye Öztaş, Elif Gezginci
CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin iletişim becerileri ile şiddete maruz kalma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, kolayda ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılarak cerrahi birimlerde çalışan toplam 204 hemşire ile çevrim-içi yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında tanımlayıcı özellikler formu, şiddete maruziyet durumlarının sorgulandığı bir form ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik İletişim Becerileri Ölçeği (HP-CSS-TR) kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 34,79±7,98 yıldır. Katılımcıların %56,4’ü cerrahi klinikte, %25’i cerrahi yoğun bakımda ve %18,6’sı ise ameliyathanede çalışmaktaydı ve cerrahi birimde çalışma süresi ortalaması 7,54±6,71 yıldır. Hemşirelerin %78,9’unun sözel şiddete maruz kaldığı ve maruziyetin en yüksek oranda (%58,4) hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Hemşirelerin fiziksel şiddete ise %5,4 oranında ve en yüksek oranda (%72,7) hastalar tarafından gerçekleştirildiği, %76’sının psikolojik şiddete maruz kaldığı ve psikolojik şiddetin en yüksek oranda (%77,4) üst düzeyde olan çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Hemşirelerin Sağlık Çalışanlarına Yönelik İletişim Becerileri Ölçeği’nden aldıkları toplam puan 93,61±7,40’dır. Hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri ile Sağlık Çalışanlarına Yönelik İletişim Becerileri Ölçeği toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken (p>0,05), sözel şiddete maruz kalma durumları ile ölçek toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,001). Sonuç: Bu çalışmada cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin iletişim becerileri yüksek düzeyde bulunmuştur. Hemşirelerin büyük çoğunluğu şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Şiddetin önüne geçilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesinin, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının ve örgütsel kültürün geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: cerrahi, hemşire, iletişim, şiddet 


Keywords: