BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Remziye KÜÇÜKKAYA, Sunay FIRAT
BARİATRİK CERRAHİ OLMAYA KARAR VEREN OBEZ BİREYLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç Araştırma, bariatrik cerrahi olmaya karar veren obez bireylerin çocukluk çağı travmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerilerinin sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem Adana Çukurova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi 1 ve 2 Polikliniğine başvuran 18-65 yaş aralığındaki 153 obez birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, obez bireylerin tanıtıcı özelliklerini içeren ‘Sosyodemografik Bilgi Formu’, çocukluk çağı travmalarını belirlemek için ‘Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği’ ve duygu durumlarını düzenleme becerilerini incelemek için ‘Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler, 01 Eylül 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın verilerine ilişkin istatistiksel analizler için SPSS adlı program kullanılmıştır. Bulgular Araştırmanın bulgularında, genel cerrahi 1 ve 2 polikliniğine başvuran bariatrik cerrahi olmaya karar veren obez bireylerin çocukluk çağı travmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerilerinin sosyodemografik değişkenlere göre incelendiğinde; cinsiyete göre, DO (p=0,014), yaşa PT (p=0,007), BAY (p=0,042), çalışma durumlarına Dİ (p=0,033) ve DS (p=0,042), kiminle beraber yaşadıklarına Cİ (p=0,016), algılana gelir düzeyine Fİ (p=0,042), Y (p=0,001), ailede obezite öyküsüne Dİ (p=0,027), DİH (p=0,044), çocuklukta obezite öyküsüne Cİ (p=0,010), alkol kullanımına göre Cİ (p=0,028), yeme isteğinde artışın olduğu ruh haline DİH (p=0.022), KS (p=0,019) ve KE (p=0,049)’ye göre anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Sonuç ve Öneriler Sonuç olarak obez bireylerin obezite tedavisinde cerrahi tedavi olmaya karar veren bireylerin çocukluk dönemindeki travma ve istismar öyküleri ve duygularını düzenlemede kullandıkları baş etme yöntemleri ile ilişkilerinin tespit edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Çocukluk Çağı Travmaları, Bilişsel Duygu Düzenleme 


Keywords: