BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ, Burcu COŞANAY GÜLEY, Oğuz EMRE, Miraç KAYIKÇI
ANNELERİN AİLE İÇİ ŞİDDET FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
 
Çocuğun yakın çevresini oluşturan önemli yapılardan biri olan aile içerisinde şiddete uğramak, şiddet uygulamak veya şiddete şahit olmak, çocuklarda istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Fiziksel veya psikolojik açıdan karşıdakine zarar vermenin çocukların davranışlarına etki ettiği bilinmektedir. Aile içerisinde ebeveynlerin birbirlerine veya çocuğa şiddet uygulaması çocuğun riskli davranışlarını artırabildiğinden, ergenlerin kendilerine daha yakın hissettikleri ve riskli davranışlarına ilişkin problemleri ile ilgili anneleri ile daha fazla paylaşımda bulunmak istemeleri annelerin aile içi şiddet ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle araştırmada annelerin aile içi şiddet farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 75 anne dâhil edilmiştir. Araştırma verilerini toplamak için Şahin ve Dişsiz (2009) tarafından geliştirilen, Özyürek ve Kurnaz (2019) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Aile İçi Şiddet Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 20 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır. Verileri analiz etmek için SPSS 23 programı kullanılacaktır. Sonuçta, aile içi şiddetin tanımlanması, sonuçları, kabullenilmesi, normalleştirilmesi alt boyut puanları ile toplam puana ilişkin annelerin farkındalıkları belirlenecektir. Tanımlanma puanının yüksekliği, annelerin şiddeti doğru tanımladıklarını gösterecektir. Sonuçlar puanının yüksek olması, annelerin şiddetin sonucunu kavrayabildikleri şeklinde yorumlanacaktır. Kabullenme puanının yüksekliği annelerin aile içi şiddeti kabullenmediğini, normalleşme boyutunun puanındaki yükseklik ise annelerin aile içi şiddeti normalleştirmediklerini ifade edecektir. Ölçeğin toplam puanına göre değerlendirmede puan yükseldikçe annelerin aile içi şiddete ilişkin farkındalık düzeyinin de yüksek olması sonucu ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anne, aile, şiddet, farkındalık. 


Keywords: