BİLDİRİ DETAY

Işıl IŞIK, Güliz DİRİMEN ARIKAN, Volkan AYAZ, Işılay CAN
AKADEMİK YAŞAMDA SİBER ZORBALIK
 
Giriş; Kısaca “birisine teknoloji üzerinden duygusal acı verme” olarak tanımlanan siber zorbalık konusunda yapılan araştırmaların genellikle çocuklar ve adolesanlara odaklandığı görülmektedir. Oysa siber zorbalık her yaş grubunda görülebilmekte ve mağdurlar için oldukça yıkıcı sonuçlara yol açabilmektedir. Bu araştırma üniversitede çalışan öğretim elemanlarının bu konudaki deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan niteliksel bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin eczacılık, mühendislik ve sağlık bilimleri fakültelerinde çalışan 16 öğretim görevlisi/üyesi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri literatür doğrultusunda geliştirilen ve 25 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bireysel derinlemesine görüşme tekniği ile ulaşılan verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan bireysel derinlemesine görüşmeler sonucunda siber zorbalık çeşitlerinin akademik hayat ve sosyal hayat ile ilgili siber zorbalık olmak üzere ikiye ayrıldığı, öğretim elemanlarının farklı siber zorba tanımlarının olmasının yanında ‘her tür insanın’ siber zorba olabileceğini düşündükleri belirlenmiştir. Siber zorbalığın bireyin mesleki ve sosyal hayatına zarar verebileceği ve duygusal yönden kişiyi etkileyebileceği, siber ortamdan kaynaklı nedenlerin ve siber zorbalık konusunda bilgi eksikliğinin siber zorbalığın devam etmesine neden olduğu ve siber zorbalığın normalleştirildiği tespit edilmiştir. Öğretim elemanları siber zorbalığın önlenebilmesi için denetimin, eğitim ve bilgilendirmenin ve hukuki yolla önlemenin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak katılımcılar siber ortamın mağduriyeti arttıran yönleri olduğunu da ifade etmişlerdir. Sonuç: Araştırma sonucunda öğretim elemanlarının siber zorbalık konusunda farkındalıklarının az olduğu gözlemlenmiştir. İlgili literatürde oldukça sınırlı sayıda çalışılmış olan akademik hayata özgü siber zorbalık deneyimlerinin belirlendiği bu araştırmada, siber zorbalığın öğretim elemanlarının akademik hayatlarına büyük ölçüde etkisi olduğu ortaya konarak siber zorbalığın önlenmesi açısından çeşitli önleme yolları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: siber zorbalık, siber mağdurluk, akademisyenler/öğretim elemanları/üyeleri , kalitatif 


Keywords: