BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sultan KAYAN, Rahime AKSOY BULGURCU
AİLE MERKEZLİ YAKLAŞIM PERSPEKTİFİYLE AİLE İÇİ ŞİDDETİN BİR YÖNÜ: YAŞLILAR
 
Yaşlı nüfus, yaşamın ilerleyen dönemlerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle savunmasız olarak kabul edilmektedir. Bu savunmasızlığı doğuran sebepler arasında kronik hastalıkların ortaya çıkması, sosyal statünün değişmesi ve rol kaybının yaşanması, emeklilik ile üretkenliğin kaybolması gibi sorunlar yer almaktadır. Yaşlılık dönemi ile ilişkili olan bu sorunlar yaşlı bireylerin aile üyelerine bağımlılığı artırmaktadır. Bu durum aile fonksiyonlarını bozmakta ve aile içi şiddet olaylarını ortaya çıkarabilmektedir. Yaşlı bireyler, aile üyelerinden bakım almaları ve ihmal edilme korkuları sebebiyle aile içinde kendilerine karşı gerçekleşen herhangi şiddet durumunu bildirmeme eğilimine sahiptirler. Aile içinde gerçekleşen bu şiddet türü dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde mevcut demografik yaşlanma ile bağlantılı özellikle ele alınması gereken önemli bir olgudur. Hem nüfus içinde her geçen gün oranı artan yaşlı popülasyonun sağlığını hem de toplumun sağlığını yükseltebilmek için yaşlılara yönelik aile içi şiddet mutlaka çözülmesi gereken bir sorundur. Bu kapsamda kullanılabilecek yöntemlerden biri olan aile merkezli yaklaşım, aile bireylerinin sağlıklı olma ve sağlıklı kalma durumlarını etkileyen ruhsal, sosyal ve biyolojik ilişkilerini anlamak, aile içi gerilimleri ya da aile içi destekleri belirleyerek tüm bu kaynakları bireylerin sağlığını geliştirmek için kullanmaktadır. Bu yaklaşım; bireyin gelişimini ve sorunlarını ön plana alan ya da aileyi ön planda tutan farklı bakış açılarına sahiptir ve ailenin fonksiyonunu bozan duruma göre bu bakış açılarından biri kullanılarak aile içi sorunların çözümü sağlanabilmektedir. Yaşlı bireye ve aileye en yakın pozisyonda bakım veren hemşireler, bu yaklaşımları kullanarak ailenin yapısını anlayarak ailelerin, şiddet sorunlarının çözümü ve stres yönetimi gibi konularda etkili başa çıkma stratejileri belirlemelerine yardımcı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Sağlığı, Aile İçi Şiddet, Yaşlılara Yönelik Şiddet, Aile Merkezli Yaklaşım 


Keywords: