BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rüstem AŞKIN, Zekiye ZEYBEK
AİLE İÇİ ŞİDDET KURBANI ÇOCUK: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, MÜDAHALE ÇALIŞMALARI VE PSİKOLOJİK ETKİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 
Aile bireyinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne en büyük tehditlerden olan aile içi şiddet, çok yönlü değerlendirme ve araştırmalara konu olmuştur. Çocukların aile içi şiddete doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmaları, yalnızca fiziksel ve ruhsal bütünlükleri değil, sosyal, bilişsel ve eğitimsel gelişimleri üzerinde de yaygın olumsuzluklara neden olmaktadır. Ailedeki şiddetin çocuk üzerindeki psikolojik etkileri, çocuğun yaşı, cinsiyeti, mizacı, kişilik özellikleri ve başa çıkma becerileri ile maruz kalınan şiddetin sıklığı, ciddiyeti yanı sıra sosyal destek ve ailenin sosyoekonomik düzeyi gibi mikro veya makro düzeyde birçok etkenle ilişkilidir. Aile içinde şiddete maruz kalmanın, çocukta agresyon, anksiyete, despresif ve travmatik semptomlar, davranış problemleri, sağlık sorunları, akran ilişkileri ve akademik performans sorunları gibi yaygın sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir. Bu bağlamda şiddet kurbanı her çocuğun ailede yaşanan şiddetten aynı şekilde etkilenmediği, bu etkinin aile sistemi ve dinamikleri içerisinde değerlendirilmesinin önemi de bilinmektedir. Ailelerdeki şiddetin değerlendirilme süreçlerinde sadece annenin, babanın veya çocuğun değerlendirilmesinin yetersizliği bilinmekle birlikte multidisipliner bir önleme, değerlendirme ve müdahale sürecinin yürütülmesinin gerekliliği de anlaşılmaktadır. Çalışmamızda, aile içi şiddet olgusunun çocuğun gelişimine, ebeveyn ilişkilerine, ruhsal sağlığı ile sosyal ve akademik hayatına etkileri alanyazın kapsamında incelenmiş, özellikle psikolojik dayanıklılık kavramı üzerinde durularak değerlendirme ve müdahale çalışmaları, ailedeki olası risklerin gözden geçirilmesi ve yönetilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Psikososyal etkiler, Psikolojik dayanıklılık, Müdahale 


Keywords: